Ruimtelijke plannen, aanbiedenDe provincie hanteert een open en transparante bestuursstijl, gericht op samenwerking en vertrouwen. Alle bestemmingsplannen (inclusief daarmee vergelijkbare besluiten) moeten voldoen aan het ruimtelijk beleid van de provincie Zuid-Holland. Dit is vastgelegd in de Omgevingsvisie Zuid-Holland, de Omgevingsverordening Zuid-Holland 2019 (afdeling 6.2 bestemmingsplannen) en het Programma ruimte.

Proces

U wordt gevraagd ruimtelijke plannen in te dienen via het e-formulier. Om na te gaan of een plan voldoet aan bovenstaand beoordelingskader worden in het e-formulier vragen gesteld over hoe het plan zich verhoudt tot de gestelde regels. De vragen in het e-formulier en de daarop gegeven antwoorden geven inzicht in de vraag of het ruimtelijk plan mogelijk strijdig is met het provinciaal beleid. Als dat het geval is, wordt u verzocht het plan toe te sturen door middel van het e-formulier.

De provincie beoordeelt de plannen die met het e-formulier worden aangeboden. Daarnaast houdt de provincie steekproeven in de plannen waarvan het e-formulier concludeert dat deze niet ingestuurd hoeven te worden. Het toesturen van het plan aan de provincie betekent dat het plan inhoudelijk wordt bekeken. Afhankelijk van de inhoud van het plan ontvangt u hierop wel of geen (inhoudelijke) reactie.

U kunt uw plan bij de provincie aanbieden met het e-formulier Aanbieden ruimtelijke plannen. U doet dit namens het college van burgemeester en wethouders. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de ingevulde informatie. We vragen u voor iedere planfase (voorontwerp, ontwerp, vastgesteld) opnieuw een e-formulier in te vullen. Ook structuurvisies kunt u op deze manier indienen.

E-formulier ontheffingsverzoeken

Voor verzoeken om ontheffing voor afwijking van de regels van de Omgevingsverordening Zuid-Holland 2019 is een afzonderlijk e-formulier (e-formulier Aanbieden ontheffingsverzoeken) beschikbaar. Bij het indienen van een ontheffingsverzoek is het gebruik van dit e-formulier verplicht.

Contact

Vragen over het invullen van het e-formulier kunt u stellen aan uw contactpersoon binnen de provincie of via 0704416919.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt