Zoeken

POP3, uitvoeringsregeling, subsidie
POP staat voor PlattelandsOntwikkelingsProgramma. POP3, periode 2014-2020, stimuleert innovatieve en milieuvriendelijke landbouw, die tegelijk concurrerend is.

Mogelijkheden POP3

De Uitvoeringsregeling POP3 bestaat uit de volgende maatregelen:

Maatregelen innovatie en verduurzaming landbouw

  • Paragraaf 2.8: Samenwerken in het kader van Europees Innovatie Partnerschap (EIP)

Maatregelen duurzaam benutten natuurlijke hulpbronnen

Maatregelen bottom up door gebied vormgegeven

  • Hoofdstuk 3. LEADER
    De plaatselijke ontwikkeling van plattelandsgebieden wordt geleid door de Lokale Actie Groepen Holland-Rijnland en Polder met Waarden op basis van Lokale Ontwikkelingsstrategieën (LOS). De regeling is bedoeld om de Lokale Actie Groepen in staat te stellen om de LOS uit te voeren en in dat kader projecten te (laten) realiseren.
Openstellingen POP3 2016
Maatregelen Openstelling
2.7 Samenwerken voor innovaties voor de grondgebonden landbouw 15 september 2016 t/m 17 november 2016
2.1 Kennisoverdracht duurzame innovaties landbouw 14 november 2016 t/m 18 januari 2017
2.2 Fysieke investeringen duurzame innovaties landbouw 28 november 2016 t/m 25 januari 2017
2.7 Samenwerken voor innovaties water 28 november 2016 t/m 25 januari 2017
2.3 Jonge Landbouwers 1 december 2016 t/m 16 januari 2017
3.4 LEADER – Voorbereiding en uitvoering van samenwerkingsactiviteiten van de LAG 12 december 2016 t/m 31 januari 2017

Voorwaarden

De voorwaarden voor subsidie verschillen per paragraaf in de Uitvoeringsregeling POP3. Raadpleeg de Uitvoeringsregeling voor de uitgebreide voorwaarden.

  • In het algemeen komen landbouwers, grondeigenaren, grondgebruikers, landbouworganisaties, natuur- en landschapsorganisaties, provincies, waterschappen, gemeenten en samenwerkingsverbanden van bovenstaande partijen voor subsidie in aanmerking
  • Voor het onderdeel LEADER gelden andere begunstigden

Aanpak

Aanvragen worden getoetst aan de hand van selectiecriteria in het openstellingsbesluitDe aanvragen met de hoogste score zijn het eerst aan de beurt.

Beoordeling door adviescommissie

De provincie maakt voor de beoordelingsprocedure vaak gebruik van een adviescommissie. Deze bestaat uit (landelijke) experts, vertegenwoordigers van organisaties, zoals landbouwers, en sociaaleconomische partners. Zij spelen een belangrijke rol bij de plattelandsontwikkeling in de regio en moeten er mede voor zorgen dat de beste projecten voor subsidie in aanmerking komen.

Advies LAG telt mee in beoordeling LEADER

Bij subsidieaanvragen voor LEADER-projecten houdt de provincie rekening met het advies van de Lokale Actie Groepen (LAG) Holland Rijnland en Polders met Waarden.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Marco Simjouw van de provincie Zuid-Holland, 

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Voor de Uitvoeringsregeling POP3 is in Zuid-Holland van 2014 tot 2020 in totaal €53,5 miljoen beschikbaar. De helft hiervan bestaat uit middelen van het Europese landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO). Jaarlijks gaat de regeling meerdere malen open. Deze openstellingen corresponderen met de diverse titels en paragraafnummers van de Uitvoeringsregeling POP3.

Bijgewerkt