Spreiding sociale woningbouw regio Rotterdam Zuid-Holland
Algemeen

Randgemeenten in de regio Rotterdam kunnen een aanvraag indienen voor een bijdrage uit de subsidieregeling stimulering spreiding sociale woningbouw regio Rotterdam Zuid-Holland. De stimuleringsregeling hangt samen met het Regioakkoord Nieuwe Woningmarktafspraken Regio Rotterdam.

Doel van de regeling is de nieuwbouw van sociale huurwoningen in de randgemeenten van de Rotterdamse regio te stimuleren. Dit draagt bij aan het bereiken van een meer evenwichtige spreiding van de sociale woningvoorraad binnen de regio. In het Regioakkoord Nieuwe Woningmarktafspraken Regio Rotterdam spraken de gemeenten in het Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam met de woningcorporaties af om de onevenwichtige spreiding van de sociale woningvoorraad in de regio te willen tegengaan. Ook Gedeputeerde Staten willen dat sociale woningen goed verdeeld zijn over de gemeenten.

In de provinciale begroting is geld vrijgemaakt voor het stimuleren van een evenwichtiger spreiding van de sociale woningvoorraad in de regio Rotterdam. In totaal is voor deze stimulans in samenwerking met de gemeente Rotterdam, €5 miljoen beschikbaar.

Op basis van de vastgestelde subsidieregeling kunnen de randgemeenten in de regio €7.500,- per te realiseren sociale huurwoning aanvragen.

Voor subsidiejaar 2020 is een subsidieplafond ingesteld van €1.500.000,-.

Voorwaarden

 • Alleen de (rand)gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Ridderkerk, Nissewaard en Westvoorne kunnen een aanvraag indienen. Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen kunnen dit voor deze regeling niet.
 • De bouw van sociale huurwoningen door een woningcorporatie in de regio draagt bij aan een evenwichtigere spreiding van sociale huurwoningen zoals afgesproken in het Regioakkoord Nieuwe Woningmarktafspraken Regio Rotterdam.
 • De sociale huurwoningen maken aantoonbaar deel uit of vormen een surplus op de ontwikkeling van de omvang van de sociale woningvoorraad zoals in het Regio Regioakkoord Nieuwe Woningmarktafspraken Regio Rotterdam is afgesproken.
 • De eerste paal van de woningen wordt uiterlijk binnen 1 jaar na subsidieverlening geslagen. De te subsidiëren activiteit mag niet in uitvoering zijn voordat de aanvraag is ingediend.
 • De woningen maken onderdeel uit van het regionaal woningbouwprogramma of worden daar bij de eerstvolgende herziening aan toegevoegd.
 • Maximaal 2%, met een maximum van €5.000,- van de te verstrekken subsidie mag worden aangewend voor dekking van administratieve lasten die samenhangen met de activiteit waarvoor subsidie wordt verstrekt.
 • In het Activiteitenverslag wordt aangetoond in hoeverre er gestart is met de bouw van de woningen, op welke wijze/waarvoor de subsidie is ingezet en wanneer de woningen gerealiseerd (zullen) zijn.
 • Gedeputeerde vragen het Samenwerkingsverband Wonen Regio Rotterdam en de Maaskoepel om hun visie te geven op een ingediende aanvraag. Zij betrekken de afspraken die zijn opgenomen in het Regioakkoord Nieuwe Woningmarktafspraken Regio Rotterdam bij hun advies.

Aanpak

Meer informatie over de procedure rond aanvraag, verantwoording, meldingsplicht en vaststelling van subsidies vindt u onder Subsidiestelsel. Naast de regels van de specifieke regeling, zijn op subsidieverstrekkingen ook de regels van de Algemene subsidieverordening van toepassing.

U kunt digitaal of per post een subsidieaanvraag indienen. Voor een digitale aanvraag maakt u gebruik van het ‘e-formulier’, voor een aanvraag per post gebruikt u het ‘aanvraagformulier’.

 • Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 1 mei 2020.
 • In het aanvraagformulier wordt concreet gemotiveerd op welke wijze en in welke mate het project het gemeentelijk doel van het zogenoemd Meer Evenwicht scenario uit het Regioakkoord Nieuwe Woningmarktafspraken Regio Rotterdam dichterbij brengt. Hierbij moet ingegaan worden op het verschil in de gemeentelijke opgave tussen het zogenoemde Referentiescenario en het Meer Evenwicht scenario.
 • Bij het aanvraagformulier behoren verplichte bijlagen (zie formulier).
 • Gedeputeerde Staten vragen aan het Samenwerkingsverband Wonen Regio Rotterdam en aan De Maaskoepel om hun visie te geven op een ingediende aanvraag. Zij betrekken de afspraken die zijn opgenomen in het Regioakkoord Nieuwe Woningmarktafspraken Regio Rotterdam bij hun advies.

Contact

Met vragen kunt u terecht bij het Klantcontactcentrum,  of 0704416622 of

Termijn

Een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend vanaf 1 mei 2020. De regeling vervalt per 1 januari 2024. Een jaar na inwerkingtreding vindt een evaluatie plaats.

Bezwaar en beroep

Naast de regels van de specifieke regeling, zijn op subsidieverstrekkingen ook de regels van de Algemene subsidieverordening van toepassing.

Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Kijk voor meer informatie op de webpagina Bezwaar tegen beslissing provincie.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt