Knelpuntenpot sociale huur en middenhuur Zuid-Holland (woningbouw)Alle gemeenten in Zuid-Holland kunnen een aanvraag indienen voor een bijdrage uit de Subsidieregeling Knelpuntenpot sociale huur en middenhuur Zuid-Holland.

Doel van de subsidieregeling is het versnellen van de realisatie van zelfstandige en onzelfstandige woningen sociale huur en middenhuur. Gemeenten kunnen een bijdrage aanvragen zodat het financieel tekort op het woningbouwproject kleiner wordt zodat het project gerealiseerd kan worden.

In de provinciale begroting is er in totaal €10.000.000 beschikbaar gesteld voor deze subsidieregeling in 2021. Voorafgaand aan de openstelling in 2022 wordt het nieuwe subsidieplafond bekend gemaakt.

Het plafond voor 2021 is volledig beschikt. Er kunnen in 2021 geen nieuwe aanvragen meer worden ingediend.

Aanvragen

Op basis van de subsidieregeling kunnen gemeenten €5.000 per te realiseren zelfstandige sociale huurwoning en/of huurwoning voor middenhuur aanvragen. Voor een onzelfstandige sociale huurwoning en/of huurwoning voor middenhuur is de bijdrage €1.250 per woning. De maximale subsidie per aanvraag is €500.000. De totale subsidie is nooit meer dan het tekort in de grondexploitatie of anterieure overeenkomst. Een gemeente mag één aanvraag per kalenderjaar indienen. De beschikbare middelen worden over de aanvragen verdeeld op volgorde van binnenkomst.

Vereisten

Als u overweegt een aanvraag te doen, lees dan de subsidieregeling met toelichting door waarvan de link is opgenomen onderaan deze website.

Er moet voldaan worden aan de volgende vereisten om voor deze subsidie in aanmerking te komen:

 • Uitsluitend gemeenten in de provincie Zuid-Holland kunnen subsidie aanvragen.
 • Het woningbouwproject heeft een financieel tekort.
 • Het woningbouwproject bevat zelfstandige of onzelfstandige sociale huurwoningen of huurwoningen voor middenhuur.
 • Het dient om permanente bouw te gaan en niet om tijdelijke woningen.
 • De bouw van de eerste sociale huurwoningen of huurwoningen voor middenhuur start uiterlijk binnen 2 jaar na subsidieverlening.
 • De te bouwen sociale huurwoningen en huurwoningen voor middenhuur dienen gedurende een periode van respectievelijk 20 en 15 jaar na subsidieverlening niet te worden omgezet naar koopwoningen. Huurprijzen gedurende die periode stijgen maximaal met de huurprijsverhoging die geldt voor sociale huurwoningen.
 • Het woningbouwproject staat in een door Gedeputeerde Staten aanvaard regionaal woningbouwprogramma of bestaat uit minimaal 30% sociale huurwoningen.
 • Het woningbouwproject, waarvoor u een aanvraag indient, mag niet eerder gefinancierd of gesubsidieerd zijn door de Provincie Zuid-Holland.

Aanpak

 • Meer informatie over de procedure rond aanvraag, verantwoording, meldingsplicht en vaststelling van subsidies vindt u onder Subsidiestelsel. Naast de regels van de specifieke regeling, zijn op subsidieverstrekkingen ook de regels van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 van toepassing.
 • U kunt digitaal of per post een subsidieaanvraag indienen. Voor een digitale aanvraag maakt u gebruik van het ‘e-formulier’, voor een aanvraag per post gebruikt u het ‘aanvraagformulier’ (download pdf versie). Dit formulier dient compleet te worden ingevuld en te worden voorzien van de aangegeven bijlage over het gemeentelijk financieel tekort.
 • Als datum van ontvangst geldt de datum waarop de aanvraag volledig is. Indien een aanvraag onvolledig is en de aanvrager op grond van artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht (Awb) in de gelegenheid is gesteld zijn aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag volledig is. Aanvulling van de aanvraag leidt dus tot een latere datum van ontvangst, wat zou kunnen leiden tot weigering van de aanvraag als het subsidieplafond dan al is bereikt.
 • Een aanvraag op grond van deze regeling is volledig, wanneer het aanvraagformulier volledig ingevuld en met de in het aanvraagformulier genoemde bijlagen is ontvangen.

Contact

Met vragen kunt u terecht bij Wisse Herweijer: 0650083986 of 

Termijn

Een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend van 19 april 2021 tot en met 31 december 2021 en 1 mei 2022 tot en met 31 december 2022.

Voorafgaand aan het indienen van de aanvraag bestaat de mogelijk om uw concept-aanvraag af te stemmen met de genoemde contactpersoon.

Bezwaar en beroep

Naast de regels van de specifieke regeling, zijn op subsidieverstrekkingen ook de regels van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 van toepassing.

Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Kijk voor meer informatie op de webpagina Bezwaar tegen beslissing provincie.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt