Gebiedsagenda infrastructurele projecten (§ 2 SRM 2017)Een deel van het mobiliteitsbudget is beschikbaar voor infrastructurele projecten. Dit omvat alle infraprojecten om de bereikbaarheid of leefbaarheid te verbeteren, maar ook de projecten tot aanpassing van infrastructuur om de verkeersveiligheid te verbeteren (Duurzaam Veilig). Paragraaf 2 bevat de juridische basis om voor infraprojecten subsidie te verlenen aan individuele gemeenten, waterschappen en samenwerkingsverbanden van gemeenten (en een waterschap), voor zover gelegen buiten de metropoolregio Rotterdam Den Haag. Daarnaast is het op grond van deze paragraaf mogelijk om subsidie aan te vragen voor de realisatie van een P+R terrein.
Paragraaf 2 is in 2021 grotendeels gewijzigd. Het aantal artikelen is teruggebracht van 12 naar 11 (artikel 2.1 is nieuw; artikelen 2.8 en 2.12 zijn komen te vervallen).

Vereisten

Een aanvraag om subsidie kan alleen worden ingediend door gemeenten, waterschappen en openbaar lichamen die zijn ingesteld op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen. De aanvraag voor 2022 moet uiterlijk 1 november 2022 zijn ingediend.

Ontschotting

Met de regio’s is besproken om de risico-gestuurde aanpak Verkeersveiligheid in de SRM-regeling een plek te geven, zodat de samenhang van infrastructuurmaatregelen in paragraaf 2 en activiteiten gericht op gedragsbeïnvloeding in paragraaf 11, verder kan worden versterkt. Daarbij wordt ook gekeken naar de co-financierings/combinatiemogelijkheden met het landelijke Impulsprogramma Verkeersveiligheid 2030.

Wat blijft is de mogelijkheid om een subsidie tot ten hoogste 75% van de subsidiabele kosten te verkrijgen indien de subsidie ook een bijdrage levert aan de doelstellingen van de paragrafen 5, 8, 9, 13, 14, 16 of 16A. Voor deze gevallen wordt de subsidie niet berekend als aanvulling op de subsidie van 50% uit het eerste lid van artikel 2.8, maar bedraagt deze 75% van de totale subsidiabele kosten. (NB Er is daardoor nadrukkelijk geen sprake van een subsidie van 87,5% van de totale subsidiabele kosten).

Om beroep te kunnen doen op de subsidiemogelijkheid paragraaf 2 moet aangetoond worden wat het resultaat is van de bijdrage aan de doelstellingen van de paragrafen 5, 8, 9, 13, 14, 16 of 16A of aan de risico gestuurde aanpak verkeersveiligheid.

Normbedragen

Voor de onderbouwing van de projectkosten vereist de regeling een kostenraming volgens de SSK- methodiek. Voor een aantal eenvoudige standaard infrastructurele maatregelen hoeft er geen uitgebreide SSK-kostenraming te worden opgesteld.

In het bijgaande stroomschema kunt u toetsen of een normbedrag van toepassing is in uw situatie, of dat een SSK-raming noodzakelijk blijft.
In het bijgaande rekenmodel (excel sheet) kan een normbedrag worden berekend. Het resultaat van de normkostenberekening dient als kostenonderbouwing van de aanvraag. Dit kan in het aanvraagformulier worden ingevuld.

De normbedragen zijn opgesteld voor de volgende infrastructurele maatregelen:

  • Vrij liggende (brom)fietspaden
  • Duurzaam Veilig maatregelen
  • Openbaar Vervoer bushaltes

De berekening van normbedragen is alleen betrouwbaar voor projecten van meer dan €50.000 aan investeringskosten of een lengte van (brom)fietspaden van meer dan 500 meter. Daarnaast zijn normbedragen opgenomen voor standaardvoorzieningen.

U vult de juiste parameters in het bijgaande rekenmodel (excel sheet). Een toelichting op het gebruik van het rekenmodel kan worden gelezen in de Normbedragengids voor de SRM 2017. In het rekenmodel zijn normbedragen opgenomen, met het prijspeil per 1 januari 2018. Jaarlijks worden de normbedragen in het rekenmodel geactualiseerd.

Aanpak

Meer informatie over de procedure rond aanvraag, (tussentijdse) verantwoording, meldingsplicht en vaststelling van subsidies vindt u onder Subsidiestelsel. Naast de regels van de specifieke regeling, zijn op subsidieverstrekkingen ook de regels van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 van toepassing.

U kunt digitaal of per post een subsidieaanvraag indienen. Voor een digitale aanvraag maakt u gebruik van het ‘e-formulier’, voor een aanvraag per post gebruikt u het ‘aanvraagformulier.

Contact

Met vragen kunt u terecht bij het Contact Centrum,  of 0704416622.

Voor nadere informatie over de toepassing van het rekenmodel kunt u terecht bij de heer N. Bakir,  of 0655449474.

Termijn

Aanvragen kunnen jaarlijks worden ingediend nadat de Gebiedsagenda Mobiliteit voor het daaropvolgende jaar is vastgesteld.

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag kunt u hiertegen binnen 6 weken bezwaar maken. Kijk voor meer informatie op de webpagina Bezwaar tegen beslissing provincie.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt