Revolverend Verenfonds (§ 12 SRM 2017)De provincie Zuid-Holland kent veel veren, waarvan er thans 22 met name gericht zijn op forensen en scholieren. De provincie wil deze veren op een kwalitatief hoog niveau voor de toekomst behouden. Dit krijgt gestalte door het verstrekken van leningen aan veerexploitanten voor vernieuwing en renovatie van veerponten, in het kader van het revolverend verenfonds. Het fonds heeft €12 miljoen beschikbaar om subsidies in de vorm van leningen te verstrekken voor het renoveren of vervangen van veerponten. Financiering kan worden verstrekt voor een gerenoveerde of nieuwe veerpont, of een tweedehands veerpont die aantoonbaar duurzamer is dan de huidige veerpont.

Vereisten

Financiering van de investeringen voor de vervanging en/of renovatie van de veerponten vindt plaats op basis van de Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017. Specifieke financieringsvoorwaarden worden vastgelegd in een subsidiebeschikking en een individuele overeenkomst tot geldlening.

Hoofdlijnen subsidieregeling

 • De subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan veerexploitanten van de in de subsidieregeling genoemde veerdiensten, die gedurende het gehele jaar op werkdagen worden ingezet om voornamelijk forensen en scholieren te vervoeren.
 • De subsidie is uitsluitend bedoeld voor de vervanging en/of renovatie van veerponten. De aanschaf van een nieuwe of tweedehands veerpont is mogelijk wanneer deze aantoonbaar duurzamer is dan de huidige veerpont van de veerexploitant. Hermotorisering van een veerpont is mogelijk wanneer deze voldoet aan de laatste EU-normen. Wanneer dit niet het geval is moeten er aanvullende maatregelen genomen worden om de uitstoot van verontreinigende emissies tegen te gaan .
 • De subsidie wordt verstrekt door middel van een lening.
 • De subsidieontvanger gaat met de provincie een individuele overeenkomst tot geldlening aan.
 • De te betalen rente bedraagt 0%, tenzij ter voorkoming van ongeoorloofde staatssteun een hogere rente gevraagd moet worden.
 • Voorafgaand aan de subsidieverlening zorgt de veerexploitant voor een zekerheidstelling voor terugbetaling van de lening in de vorm van een pandrecht, hypotheekrecht of bankgarantie ten gunste van de provincie.
 • De aflossingstermijn van de leningen is in principe gelijk aan de afschrijvingstermijn van de investering.
 • Om in aanmerking te komen voor een lening moet de veerexploitant kredietwaardig en solvabel zijn en moet worden aangetoond dat de veerdienst toekomstbestendig is. Het veerproject heeft een adequaat en sluitend financierings- en onderhoudsplan voor de veerpont.
 • Het veerproject en het onderhoudsplan zijn financieel-economisch en technisch verantwoord.
 • Het veerproject heeft een maatschappelijk belang dat in ieder geval blijkt uit het overzetten van forensen en scholieren, de reductie van het aantal omrijkilometers of de reductie van uitstoot van het autoverkeer of de veerpont.
 • Wanneer het veerproject bestaat uit de aanschaf en eventuele renovatie van een tweedehands veerpont dient te worden aangetoond dat de veerpont na renovatie nog minstens 15 jaar kan worden ingezet.

Aanpak

Meer informatie over de procedure rond aanvraag, (tussentijdse) verantwoording, meldingsplicht en vaststelling van subsidies vindt u onder Subsidiestelsel. Naast de regels van de specifieke regeling, zijn op subsidieverstrekkingen ook de regels van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 van toepassing.

U kunt per post een subsidieaanvraag indienen. Hiervoor gebruikt u het ‘aanvraagformulier’.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met:

Termijn

Subsidieaanvragen kunnen het gehele jaar worden ingediend.

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag kunt u hiertegen binnen 6 weken bezwaar maken. Kijk voor meer informatie op de webpagina Bezwaar tegen beslissing provincie.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt