Sociale veiligheid (§ 9 SRM 2017)



Sociale veiligheid heeft in dit kader betrekking op de bescherming of het zich beschermd voelen tegen gevaar dat veroorzaakt wordt door of dreigt van de kant van menselijk handelen in het openbaar vervoer. Vervoerders nemen maatregelen om de sociale veiligheid te vergroten. Hiervoor kunnen ze subsidie aanvragen op basis van paragraaf 9 van de Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017. Voor meer informatie wordt verwezen wordt naar het Uitvoeringsprogramma Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer 2016 – 2019, waarin de doelstellingen van de provincie staan beschreven en de activiteiten waarop ingezet kan worden door de subsidiegerechtigden.

Vereisten

Een aanvraag om subsidie kan alleen worden ingediend door concessiehouders, of vervoerders die op grond van een overeenkomst met de provincie personenvervoer verzorgen, of gemeenten buiten de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Aanpak

Meer informatie over de procedure rond aanvraag, (tussentijdse) verantwoording, meldingsplicht en vaststelling van subsidies vindt u onder Subsidiestelsel. Naast de regels van de specifieke regeling, zijn op subsidieverstrekkingen ook de regels van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 van toepassing.

U kunt digitaal of per post een subsidieaanvraag indienen. Voor een digitale aanvraag maakt u gebruik van het ‘e-formulier’, voor een aanvraag per post gebruikt u het ‘aanvraagformulier’.

Contact

Met vragen kunt u terecht bij het Contact Ccentrum, of  0704416622.

Termijn

Aanvragen kunnen gedurende het hele jaar worden ingediend.

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag kunt u hiertegen binnen 6 weken bezwaar maken. Kijk voor meer informatie op de webpagina Bezwaar tegen beslissing provincie.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt


Uitvoerende instantie

Provincie Zuid-Holland, afdeling Samenleving en Economie, bureau Subsidies

Postadres

Zuid-Hollandplein 1
Postbus 90602
2509 LP Den Haag