Sociale woningbouw regio Haaglanden Zuid-Holland (woningbouw)Gemeenten in de regio Haaglanden (Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer) kunnen een aanvraag indienen voor een bijdrage uit de subsidieregeling sociale woningbouw regio Haaglanden Zuid-Holland.

Het doel van de regeling is om versnelling te stimuleren van de bouw van sociale huurwoningen in het belang van een voldoende en evenwichtig gespreide sociale woningvoorraad in de woningmarktregio Haaglanden.

In de provinciale begroting is er in totaal €4.000.000 beschikbaar gesteld om in de jaren 2021 en 2022 de versnelling van de bouw van sociale huurwoningen in de regio Haaglanden te stimuleren.

Voor het subsidiejaar 2021 is bij de openstelling van de subsidieregeling een subsidieplafond ingesteld van €2.700.000 Voorafgaand aan de openstelling in 2022 wordt het nieuwe subsidieplafond bekend gemaakt.

Aanvragen

Gemeenten in de regio Haaglanden kunnen €7.500 per te realiseren sociale huurwoning van een woningcorporatie aanvragen, tot een maximum van €900.000 per aanvrager op grond van deze regeling.

De beschikbare middelen worden over de aanvragen verdeeld op volgorde van binnenkomst.

Vereisten

Als u overweegt een aanvraag te doen, lees dan de subsidieregeling met toelichting door waarvan de link is opgenomen onderaan deze website.

Er moet voldaan worden aan de volgende vereisten om voor deze subsidie in aanmerking te komen:

  • Uitsluitend gemeenten in de regio Haaglanden kunnen subsidie aanvragen ter stimulering van de bouw van zelfstandige sociale huurwoningen van woningcorporaties.
  • De bouw van de eerste te bouwen sociale huurwoningen kan starten binnen 2 jaar na verlenen van de subsidie.
  • De woningen maken onderdeel uit van het regionaal woningbouwprogramma.
  • De woningen blijven minimaal 20 jaar na realisatie in het huursegment van sociale huurwoningen.
  • Het woningbouwproject, waarvoor u een aanvraag indient, mag niet eerder gefinancierd of gesubsidieerd zijn door de Provincie Zuid-Holland.

Aanpak

  • Meer informatie over de procedure rond aanvraag, verantwoording, meldingsplicht en vaststelling van subsidies vindt u onder Subsidiestelsel. Naast de regels van de specifieke regeling, zijn op subsidieverstrekkingen ook de regels van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 van toepassing.
  • U kunt digitaal of per post een subsidieaanvraag indienen. Voor een digitale aanvraag maakt u gebruik van het ‘e-formulier’, voor een aanvraag per post gebruikt u het ‘aanvraagformulier’ (download pdf versie). Dit formulier dient compleet te worden ingevuld en te worden voorzien van de aangegeven bijlagen.
  • Als datum van ontvangst geldt de datum waarop de aanvraag volledig is. Indien een aanvraag onvolledig is en de aanvrager op grond van artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht (Awb) in de gelegenheid is gesteld zijn aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag volledig is. Aanvulling van de aanvraag leidt dus tot een latere datum van ontvangst, wat zou kunnen leiden tot weigering van de aanvraag als het subsidieplafond dan al is bereikt.
  • Een aanvraag op grond van deze regeling is volledig, wanneer het aanvraagformulier volledig ingevuld en met de in het aanvraagformulier genoemde bijlagen is ontvangen.

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij Lida Garnier:  en Anouk van der Horst: .

Termijn

Een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend van 19 april 2021 tot en met 31 december 2022. Voorafgaand aan het indienen van de aanvraag bestaat de mogelijk om uw concept-aanvraag af te stemmen met de genoemde contactpersonen.

Bezwaar en beroep

Naast de regels van de specifieke regeling, zijn op subsidieverstrekkingen ook de regels van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 van toepassing.

Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Kijk voor meer informatie op de webpagina Bezwaar tegen beslissing provincie.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt