Woonvormen senioren Zuid-Holland (Woningbouw), subsidieAlle gemeenten in Zuid-Holland kunnen een aanvraag indienen voor een bijdrage uit de Subsidieregeling Woonvormen senioren Zuid-Holland.

Doel van de subsidieregeling is het versnellen van de realisatie van zelfstandige woningen voor de doelgroep senioren binnen een project met een centrale ontmoetingsruimte. Gemeenten kunnen een bijdrage aanvragen zodat het financieel tekort op het woningbouwproject kleiner wordt en het project gerealiseerd kan worden.

In de provinciale begroting is er in totaal €1.500.000 beschikbaar gesteld voor deze subsidieregeling in 2021.

Aanvragen

De subsidieregeling staat uitsluitend open voor gemeenten. Elke gemeente kan maximaal één aanvraag indienen in de periode van 15 september tot en met 1 oktober 2021. De beschikbare middelen worden verdeeld over de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Als op 1 dag, het beschikbare budget wordt overschreden, krijgen projecten met een centrale inpandige ontmoetingsruimte voorrang. Als dit ook leidt tot overschrijding van het beschikbare budget wordt er geloot. Op basis van de subsidieregeling kunnen gemeenten €5.000 per te realiseren zelfstandige woning aanvragen. De minimale subsidie per aanvraag is €25.000 en de maximale subsidie per aanvraag is €250.000.

Vereisten

Als u overweegt een aanvraag te doen, lees dan de subsidieregeling met toelichting door waarvan de link is opgenomen onderaan deze pagina.

Er moet voldaan worden aan de volgende vereisten om voor deze subsidie in aanmerking te komen:

 • De bouw van de eerste te bouwen gesubsidieerde woningen voor senioren kan starten binnen 3 jaar na bekendmaking van de beschikking tot subsidieverlening.
 • De te bouwen zelfstandige woningen voor senioren voldoen minimaal aan de vereisten die het kenniscentrum Bouw Advies Toegankelijkheid heeft opgesteld voor woningen waarin de bewoner met een loophulpmiddel (rollator) gebruik kan maken van alle primaire leefruimten.
 • Het woningbouwproject bevat een voor de bewoners van de gesubsidieerde woningen toegankelijke centrale inpandige of uitpandige ontmoetingsruimte.
 • De te bouwen koopwoningen hebben een vrij op naam prijs van ten hoogste €255.000.
 • De te bouwen huurwoningen hebben een maximale huurprijs van een huurwoning voor middenhuur (€1.000 per maand, prijspeil 2021).
 • De te bouwen woningen maken deel uit van één woningbouwproject dat wordt gerealiseerd binnen bestaand stads- en dorpsgebied of op een 3 hectare locatie.
 • De te bouwen sociale huurwoningen blijven minimaal 20 jaar na realisatie in het huursegment van sociale huurwoningen.
 • De te bouwen huurwoningen voor middenhuur blijven minimaal 15 jaar na realisatie in het huursegment van huurwoningen voor middenhuur.
 • Het woningbouwproject heeft een financieel tekort.
 • Het dient om permanente bouw te gaan en niet om tijdelijke woningen.
 • Het woningbouwproject, waarvoor u een aanvraag indient, mag niet eerder aangevraagd, gefinancierd of gesubsidieerd zijn door de Provincie Zuid-Holland.
 • Uitsluitend gemeenten in de provincie Zuid-Holland kunnen subsidie aanvragen.

Aanpak

 • Meer informatie over de procedure rond aanvraag, verantwoording, meldingsplicht en vaststelling van subsidies vindt u onder Subsidiestelsel. Naast de regels van de specifieke regeling, zijn op subsidieverstrekkingen ook de regels van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 van toepassing.
 • U kunt digitaal of per post een subsidieaanvraag indienen. Voor een digitale aanvraag maakt u gebruik van het ‘e-formulier’, voor een aanvraag per post gebruikt u het ‘aanvraagformulier’ (download pdf versie). Dit formulier dient compleet te worden ingevuld.
 • Als datum van ontvangst geldt de datum waarop de aanvraag volledig is. Indien een aanvraag onvolledig is en de aanvrager op grond van artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht (Awb) in de gelegenheid is gesteld zijn aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag volledig is. Aanvulling van de aanvraag leidt dus tot een latere datum van ontvangst, wat zou kunnen leiden tot weigering van de aanvraag als het subsidieplafond dan al is bereikt.
 • Een aanvraag op grond van deze regeling is volledig, wanneer het aanvraagformulier volledig ingevuld en met de in het aanvraagformulier genoemde bijlagen is ontvangen.

Contact

Met vragen kunt u terecht bij Nicolien de Heer 0631134892 of via de mail .

Termijn

Een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend van 15 september tot en met 1 oktober 2021.

Voorafgaand aan het indienen van de aanvraag bestaat de mogelijk om uw concept-aanvraag af te stemmen met de genoemde contactpersoon. Deze mogelijkheid wordt geboden van 24 augustus tot en met 10 september 2021. U kunt hiervoor een afspraak maken via .

Bezwaar en beroep

Naast de regels van de specifieke regeling, zijn op subsidieverstrekkingen ook de regels van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 van toepassing.

Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Kijk voor meer informatie op de webpagina Bezwaar tegen beslissing provincie.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt