Omgevingsvergunning voor op- en overslag asbest aanvragenAsbest is een kankerverwekkende stof. Moet u asbest op- of overslaan én heeft u een BRZO- of IPPC-Rie-4-bedrijf? Vraag dan een reguliere omgevingsvergunning aan. De provincie beslist over uw aanvraag.

Voorwaarden

U heeft een reguliere omgevingsvergunning nodig voor het op- of overslaan van asbest, als:

  • U een BRZO-bedrijf heeft. Dit is een bedrijf dat valt onder het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (BRZO). Dit zijn bedrijven waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn.
  • U een IPPC-Rie-4-bedrijf heeft. IPPC staat voor Integrated Pollution Prevention and Control. IPPC-Rie-4-bedrijven worden genoemd in de Richtlijn Industriële Emissies, categorie 4 (RIE-4-installatie, chemische industrie). Dit zijn bijvoorbeeld grote afvalverwerkers en chemische fabrieken.

Contact

U overlegt eventueel met de provincie. De omgevingsvergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket online.

Termijn

De aanvraag en de ontwerpvergunning worden gepubliceerd en 6 weken ter inzage gelegd. In deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling reageren bij de provincie. Na de inzagetermijn worden de aanvraag en de definitieve vergunning gepubliceerd en nogmaals 6 weken ter inzage gelegd.

Bezwaar en beroep

Degenen die gereageerd hebben op de aanvraag en ontwerpvergunning, kunnen beroep aantekenen bij de rechtbank. Daarna is er nog de mogelijkheid van hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt


Uitvoerende instanties

Telefoon 0702189900
Telefoon 0714083100
Telefoon 0182545700
Telefoon 0787708585
Telefoon 0102468080