Riolering buitengebied, ontheffing zorgplichtDe gemeente is verplicht om binnen de gemeentegrenzen de inzameling en de afvoer van het afvalwater te verzorgen. Dit gebeurt via een vuilwaterriool of een ander passend systeem. Het beheer is bij of namens de gemeente of het waterschap. In het belang van de bescherming van het milieu kan een gemeente ontheffing vragen van deze verplichting. Verleent de provincie ontheffing aan een gemeente? Dan heeft dit gevolgen voor de bewoners en bedrijven van die gemeente. Die lozers zijn dan zelf verantwoordelijk voor de afvoer van het afvalwater.

Voorwaarden

De gemeente kan een verzoek tot ontheffing van de zorgplicht aanvragen als het gaat om een:
  • gebied dat buiten de bebouwde kom ligt; of
  • bebouwd gebied met minder dan 2000 inwoners.

Verder dient een verzoek te voldoen aan paragraaf 4.3.2 Afvalwater van de Provinciale Milieuverordening.

Contact

U vraagt de ontheffing aan bij de provincie.
Met vragen kunt u bellen naar het secretariaat van bureau Waterbeheer van de afdeling Water en Groen, telefoon 0704416786, of mailen naar de secrwater@pzh.nl.

Termijn

De provincie beslist binnen 8 weken na ontvangst van het verzoek op uw aanvraag.

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Kijk voor meer informatie op de webpagina Bezwaar tegen beslissing provincie.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt


Uitvoerende instantie

Provincie Zuid-Holland, afdeling Water en Groen

Postadres

Zuid-Hollandplein 1
Postbus 90602
2509 LP Den Haag