BedrijventerreinenBedrijventerreinen beslaan op dit moment in Zuid-Holland zo’n 2,5% van het totale ruimte in Zuid-Holland. Op deze bedrijventerreinen zijn 26.000 bedrijven gevestigd, deze bedrijven samen zorgen voor bijna 1/3 van de totale Zuid-Hollandse werkgelegenheid. Daarmee vormen bedrijventerreinen een belangrijke voorwaarde voor de Zuid-Hollandse economie.

In de Zuid-Hollandse ‘Beleidsvisie en Uitvoeringsstrategie, Regionale Economie en Energie 2012-2015'  en het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 zijn de uitgangspunten neergelegd voor het bedrijventerreinenbeleid. De provinciale inzet concentreert zich in de komende periode vooral op planontwikkeling en op instrumentontwikkeling om vraaggericht te kunnen handelen. Dit houdt in: hoe voorzien we in de behoefte van de ondernemers op bedrijventerreinen, met oog voor het vestigingsklimaat op het terrein, het goed benutten van de schaarse ruimte in Zuid-Holland en het tegengaan van veroudering.

We zetten in op de volgende 3 beleidslijnen:

  • Evenwicht in vraag en aanbod naar ruimte.
  • Het beter benutten van bestaande bedrijventerreinen.
  • Het verduurzamen van de bedrijventerreinen waarbij ze zich tevens voorbereiden op toekomstige ontwikkelingen.

De instrumenten

Voor bedrijventerreinen wordt de toekomstige behoefte geregeld via de Visie ruimte en mobiliteit (VRM). Er zullen in de toekomst niet veel nieuwe bedrijventerreinen worden uitgegeven, met de Ladder voor Duurzame Verstedelijking wordt een stevige impuls gegeven aan het beter benutten van bestaande bedrijventerreinen. In 2017 is een nieuwe behoefteraming vastgesteld. De relevante onderzoeksrapporten worden op deze site gedeeld.

Voor de realisatie van het verduurzamen en beter benutten van de bedrijventerreinen kennen we ook een subsidieregeling. Hiermee wordt samenwerking tussen ondernemers op bedrijventerreinen gestimuleerd, wat mede leidt tot goede investeringen op bedrijventerreinen.

De provincie Zuid-Holland bundelt gegevens over uitgifte, aanbod en diverse kwalitatieve kenmerken over de ruim 600 Zuid-Hollandse bedrijventerreinen. De nieuw ontwikkelde Dynamische Monitor Bedrijventerreinen combineert dit soort gegevens met diverse anderen (vaak open bronnen). Hiermee is inzicht te verkrijgen in de dynamiek op de huidige bedrijventerreinen en vormt deze input voor analyse, verkenningen ten behoeve van diverse beleidsdoeleinden en kan deze benut worden voor toetsen bij nieuwe planontwikkeling en transformaties. De laatste monitor vormt het provinciale monitorsysteem en de gegevens vormen input voor de landelijke database IBIS.

Om goed te kunnen sturen op kwantiteit en de kwaliteit van bedrijventerreinen, is goede afstemming tussen regio’s en gemeenten van groot belang, waar inzicht in feiten en trends een belangrijke voorwaarde voor is. Een structureel, digitaal monitoringssysteem, waarbij naast kwantitatieve gegevens ook de juiste gegevens voor kwaliteit zijn opgenomen, kan daarin voorzien. De dynamische monitor biedt inzichten in en een praatplaatje over de verschillende bedrijventerreinen. Voor het behoud en versterking van de bedrijventerreinen is het van groot belang om zicht te hebben op de dynamiek. Wat is er opgenomen in de viewer:

  • Aanbod en uitgifte van bedrijventerreinen (bron: Infodesk Bedrijventerreinen, jaarlijkse enquête onder gemeenten. Ook historische reeksen beschikbaar).
  • Bedrijven die gevestigd zijn, in welke sectoren en hoeveel personen er daar werken. (bron: Bedrijvenregister Zuid-Holland). Buiten het provinciehuis, zijn deze cijfers niet op vestigingsniveau te achterhalen, maar alleen op geaggregeerd bedrijventerreinniveau. Voor de gebieden MRDH en Drechtsteden zijn de gegevens vanaf 2016 (nog) niet beschikbaar voor deze tool.
  • De sbi-codes van de vestigingen bepalen indicatief welke milieucirkels er aanwezig zijn op de bedrijventerreinen. Dit is een indicatie en ook niet altijd goed te beoordelen, daarom staat ook deze functie niet openbaar en alleen beschikbaar op het provinciehuis.
  • Via de BAG kan er gekeken worden naar de status en oudheid van panden. Ook is het Kadaster gekoppeld en ruimtelijke plannen. In de toekomst kun je hiermee zulke koppelingen maken dat er meer inzicht ontstaan in ruimte intensiviteit, maar ook arbeid per vierkante meter etc.
  • OV haltes.

In de nabije toekomst worden de gegevens in de achterliggende database gebruikt om heldere indicatoren op te maken, zodat beleid beter gemonitord kan worden. Wellicht komen er dan ook betere indicatoren beschikbaar voor andere instrumenten zoals behoefteramingen. Zo wordt er ook een poging gewaagd iets meer te kunnen zeggen over de leegstand op bedrijventerreinen.