FAQ
Veelgestelde vragen

1. Wat heeft de N211 met energie te maken?

De nationale doelstelling van Nederland is om in 2020 20% energie te besparen, 14% duurzaam op te wekken en 20% CO2 uitstoot te besparen ten opzichte van het niveau in 1990. Verkeer en vervoer draagt belangrijk bij aan het totale energieverbruik van Nederland, namelijk 17%. Bij energie en verkeer denken de meeste mensen meteen aan brandstof, maar voor de weg zelf is ook energie nodig. In de aanleg, zoals voor de bouwmachines en het materiaal, en in het gebruik, zoals voor verlichting en verkeersinformatie. Aangezien de provincie Zuid-Holland verantwoordelijk is voor het onderhoud en beheer van de provinciale wegen, heeft de provincie een taak om energiebesparing en duurzame opwekking onderdeel te maken van het onderhoud en beheer.

Om te zorgen dat we beter met schaarse grondstoffen omgaan, worden de wegen die aan de beurt zijn voor groot onderhoud door de provincie zo aangepakt dat ze energie besparen, energie opwekken én anderen stimuleren om ook energie te besparen en op te wekken. De N211 en de N470 worden straks de eerste wegen in Zuid-Holland die energie geven.

2. Waarom investeert de provincie in besparing van CO2 uitstoot tijdens het beheer en onderhoud van wegen? Is de CO2 uitstoot door het gebruik van een weg niet veel groter?

Inderdaad. De CO2 footprint van verkeer en vervoer op een weg is vele malen groter dan de CO2 footprint van de weg zelf. Vandaar dat behalve het besparen en opwekken van energie, ook het stimuleren van anderen om energie op te wekken of te besparen een doel is van dit project. Door bijvoorbeeld maatregelen te nemen die de doorstroming verbeteren, of die het brandstofgebruik verminderen zorgen we dat de maatregelen in de weg ook de CO2 footprint van het verkeer op de weg positief beïnvloeden.

Verder doet de provincie veel aan het verbeteren van het openbaar vervoer en het stimuleren van fietsgebruik. Net als met de N470 geeft energie, werkt de provincie daarmee aan het realiseren van de nationale doelstelling om 20% energie te besparen, 14% meer energie duurzaam op te wekken en de CO2 uitstoot met 20% omlaag te brengen.

3. Wat gaat er de komende tijd gebeuren?

Het project is anderhalf jaar geleden begonnen. In die tijd heeft de provincie veel gesprekken gevoerd met belanghebbenden rond de N211. Zo krijgen we een beter inzicht welke maatregelen rond energiebesparing en -opwekking haalbaar zijn om in de weg toe te passen.

In 2016 wordt bekend welke maatregelen nog meer kansrijk zijn om in de weg toe te passen. In de keuze voor de daadwerkelijk toe te passen oplossingen hebben bedrijven en bewoners langs de weg inspraak. Ondertussen worden alle werkzaamheden ingepland, wordt het nieuwe ontwerp voor de weg gemaakt en worden aannemers uitgekozen. De start van de bouwwerkzaamheden volgt dan begin 2017. Onder planning vindt u alle stappen van dit proces.

4. Wat voor oplossingen en maatregelen kan ik straks langs de weg vinden?

Dat kan van alles zijn. Centraal staat energie: besparen, opwekken en mensen stimuleren om ook energie te besparen en op te wekken. Sommige maatregelen zijn onzichtbaar en sommige zijn zichtbaar. Naast de maatregelen die met bestaande technologie genomen worden, zal er op de weg ook ruimte zijn om nieuwe technologie op grote schaal te testen.

5. Zijn die nieuwe technologische oplossingen veilig?

Ja, natuurlijk staat zowel de verkeersveiligheid als de veilige toepassing van de nieuwe technologieën voorop. Van bewezen oplossingen, zoals LED verlichting i.p.v. traditionele verlichting of zonnecellen, is bekend wat ze aan energiebesparing en -opwekking opleveren. De nieuwe technologie waar over gesproken wordt is technologie die al ontwikkeld is in kleinere proefopstellingen en die nu klaar is om op grotere schaal te testen.

6. Verandert de verkeerssituatie?

Ja. Het motto van de provincie is ‘vlot en veilig’. Een van de doelen van de opknapbeurt is dus om de doorstroming op de weg te verbeteren. Dus ja, de verkeerssituatie zal veranderen om te zorgen dat het verkeer vlot en veilig op de plek van bestemming aan zal komen. Hoe precies wordt de komende tijd bedacht, maar denk bijvoorbeeld aan de optimalisatie van verkeerslichten.

7. Hebben de maatregelen waarover gesproken wordt invloed op het uitzicht?

Dat zou kunnen, want de weg zal natuurlijk veranderen. Het doel van dit project is om een weg te maken die bijdraagt aan een schonere leefomgeving door energie te besparen en op te wekken. Sommige maatregelen daarvoor zullen dus zichtbaar zijn op of langs de weg. Te zijner tijd zijn impressies van de weg te bekijken op deze website

8. Wanneer vindt de meeste overlast plaats?

Dat is nu nog niet precies te zeggen. In principe gaat de weg nooit volledig dicht. Natuurlijk worden er afwisselend rijbanen afgesloten om het wegdek aan te kunnen pakken, maar de overlast wordt zo veel mogelijk beperkt door grote ingrepen ’s nachts of in het weekend te plannen.

9. Wanneer wordt de weg opgeleverd?

Dat is nu nog niet precies te zeggen, omdat de uiteindelijke duur van het project van een groot aantal factoren afhangt. We streven er naar de weg binnen 1,5 jaar na de start van de werkzaamheden op te leveren.

10. Hebben de energiebesparende en –opwekkende maatregelen invloed op de duur van de werkzaamheden?

De maatregelen op het gebied van energiebesparing en -opwekking worden gelijktijdig met het onderhoud aangelegd, waardoor ze weinig invloed hebben op de duur van de werkzaamheden.

11. Kunnen burgers energie geleverd krijgen die lokaal langs de weg opgewekt is?

Die mogelijkheid wordt zeker bekeken in de plannen die op dit moment gemaakt worden. De Provincie is zelf geen energieleverancier. Met o.a. energiebedrijven bekijken we of we in de toekomst burgers van groene stroom uit de weg kunnen voorzien. Ook energievoorziening via een (op te richten) coöperatie van bewoners behoort tot de mogelijkheden.

12. Moet ik zelf ook een zuinige auto gaan rijden om van de weg gebruik te maken?

Dat kan de provincie helaas niet afdwingen. De ambitie van het project is wel hoog, want naast het energiezuiniger maken van de weg, hoopt de provincie dat de maatregelen ook anderen stimuleren om zuiniger met energie om te gaan.

13. Ik heb ook een idee, hoe kan ik meedoen?

Wat leuk! We staan open voor ideeën en suggesties. Stuur een mail naar Diana van de Velde via met je vraag, idee of suggestie en dan komen we er bij je op terug.

FAQ bewonersavond

In deze FAQ vindt u de vragen die zijn gesteld tijdens de informatiebijeenkomst op 9 juni 2016.

Het groot onderhoud aan de N211 bevindt zich in de voorbereidingsfase. Tijdens de informatiebijeenkomst zijn de plannen voor de weg en het beeldkwaliteitsplan gepresenteerd. In deze FAQ vindt u de vragen en antwoorden die tijdens de bijeenkomst aan de orde zijn gekomen.

Worden alle parkeerplaatsen langs de weg verwijderd?

De provincie heeft met verkeersveiligheid als uitgangspunt gekozen om het parkeren langs de N211 zo veel mogelijk te verbieden. Voor de woningen Nieuweweg 59-77 wordt op dit moment bekeken of het mogelijk is een gedeelte van de parkeergelegenheid te verplaatsen naar de Zuyt Bruijn. In overleg met de gemeente Westland en ABC-Westland wordt deze weg dan openbaar en het parkeren gratis. Langs de Nieuweweg blijft beperkt parkeren mogelijk. Op dit moment wordt bekeken hoeveel plaatsen er aan de voorkant overblijven.

Komt er een inhaalverbod op de N211?

Ja. Over de gehele weg zal er een dubbele doorgetrokken streep worden aangebracht, waardoor inhalen overal verboden is.

Wordt er bij de werkzaamheden (trillingen) rekening gehouden met de woningen die langs de weg staan?

Ja. Voor woningen die in de invloedssfeer liggen van werkzaamheden waarbij trillingen worden veroorzaakt, wordt een 0-meting gehouden. Tijdens de uitvoering van het werk zal de aannemer de situatie monitoren.

Wordt er in de nieuwe situatie ook weer stil asfalt aangebracht?

Ja. De nieuwe deklaag van het asfalt zal wederom een stille deklaag zijn.

Is het mogelijk een voetpad aan te brengen langs het fietspad, vanwege de toename van het aantal voetgangers op het fietspad?

De aanleg van een voetpad over de gehele lengte van de weg is ingrijpend. Door de verbreding van het fietspad is de ruimte en de noodzaak voor een voetpad minimaal. Doordat de bushalte bij de Teylingerlaan komt te vervallen zullen er meer voetgangers richting de Uithof moeten lopen. Daarom onderzoekt de provincie of het mogelijk is vanaf de Teylingerlaan tot aan de bushalte bij de Uithof wel een voetpad aan te leggen.

Hoe kunnen hulpdiensten gewone verkeer passeren?

Het wegprofiel wat wij aanleggen is een standaardprofiel dat op een groot deel van alle provinciale wegen wordt toegepast. In overleg met de politie en de hulpdiensten is nogmaals naar het ontwerp gekeken. Alle partijen hebben aangegeven achter de aanpassing van het profiel te staan en verwachten geen problemen met de bereikbaarheid voor ambulances en brandweer.

Worden alle bruggetjes over de Nieuwe Vaart verwijderd?

De bruggen ter hoogte van de Irenestraat en de Dr. Weitjeslaan blijven bestaan. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is minimaal één van deze bruggen altijd beschikbaar. Twee van de andere bruggetjes zijn particulier eigendom. In overleg met de eigenaren wordt gekeken in hoeverre de brug behouden kan blijven en of het gebruik ervan beperkt kan worden. De brug die de verbinding vormt naar de Boomaweg is eigendom van de gemeente Den Haag. Onze insteek is deze brug te verwijderen en voetgangers op een veilige manier over te laten steken ter hoogte van de verkeerslichten bij de Madesteinweg. De gemeente zal binnenkort een definitief standpunt innemen over het verwijderen van de brug in het kader van de verkeersveiligheid.

Kan de maximumsnelheid verlaagd worden?

Nee. Naast verkeersveiligheid staat de provincie ook voor de doorstroming op haar wegen. De N211 is een belangrijke regionale verbinding door het Westland tussen Den Haag en de A20. Bij een dergelijke weg hoort een passende en geloofwaardige maximumsnelheid.

Blijven alle bushaltes bestaan en op dezelfde plek?

In overleg met de gemeente Westland en de vervoerder is besloten dat de halte Teylingerlaan zal komen te vervallen. In het nieuwe ontwerp kan deze halte niet op een veilige manier worden ingepast. In- en uitstappers moeten dan gebruik maken van de halte ter hoogte van het kruispunt Madesteinweg. De overige haltes blijven bestaan op dezelfde plek als waar zij nu liggen.

Moet de N211 niet 2x2 rijstroken worden?

De N211 vormt een belangrijke regionale verbinding in het Westland. In diverse bereikbaarheidsvisies voor het Westland staat deze weg voor de toekomst opgenomen om verdere doorstromingsmaatregelen te ondergaan. Een verbreding is op korte termijn niet gunstig door de beperkende factoren, zoals de kern Poeldijk, de Nieuwe Vaart, uitritten en diverse woningen en bedrijven. Op de lange termijn is een verdubbeling echter niet uit te sluiten.

Wordt er rekening gehouden met extra verkeer vanuit Vroondaal?

Door de woningbouw en de aanpassingen aan de wegen in Vroondaal zal in de toekomst meer verkeer vanuit dat gebied gebruik maken van de N211. In overleg met de gemeente Den Haag en de gemeente Westland zal worden gekeken naar de gevolgen voor de huidige rotonde ABC-Westland. Mocht het nodig zijn dan zal de rotonde worden aangepast om het grotere verkeersaanbod op een goede manier te kunnen verwerken.