WarmtelinQ Rijswijk - LeidenWat is de warmtetransportleiding?

WamtelinQ Rijswijk – Leiden is een voornemen van WarmtelinQ B.V., een onderdeel van de Gasunie. Dit project omvat de aanleg van een ondergrondse warmtetransportleiding en bestaat uit een aanvoer- en retourleiding van circa 20 kilometer tussen Rijswijk en Leiden. Door de warmtetransportleiding wordt het mogelijk om het bestaande warmtenet in Leiden en nieuwe lokale warmtenetten te voeden met restwarmte uit het Rotterdamse havengebied en eventuele nieuw aan te sluiten lokale bronnen. De leiding maakt deel uit van het regionale warmtetransportsysteem dat een belangrijke rol gaat vervullen in de transitie naar een betaalbare, betrouwbare en duurzame warmtevoorziening in dit deel van Zuid-Holland.

Wat doet de provincie?

De provincie heeft de realisatie van het regionaal warmtenetwerk als provinciaal belang opgenomen in het Omgevingsbeleid van Zuid-Holland. Omdat de warmtetransportleiding tussen Rijswijk en Leiden een belangrijk onderdeel van het regionaal warmtenetwerk vormt, heeft WarmtelinQ B.V. de provincie gevraagd om voor het project een Provinciaal inpassingsplan (PIP) op te stellen. Met het Provinciaal Inpassingsplan wordt onder meer de realisatie van het leidingtracé met bijbehorende bouwwerken en technische voorzieningen planologisch-juridisch mogelijk gemaakt. Een inpassingsplan is een bestemmingsplan op provinciaal niveau. Dit heeft als voordeel dat de voorbereiding integraal en in nauwe samenwerking met de gemeenten verloopt, maar dat de ruimtelijke besluitvorming bij één bevoegd gezag ligt, namelijk Provinciale Staten. Dat maakt het proces efficiënter en worden procedurele risico’s verkleind.

Vooraankondiging Provinciaal inpassingsplan Warmtetransportleiding Rijswijk - Leiden

In de vergadering van Provinciale Staten van 22 september 2021 is besloten om een provinciaal inpassingsplan en een milieueffectenrapport op te stellen voor het tracédeel Rijswijk – Leiden van het project WarmtelinQ. Dit tracé – ook wel WLQ+ genoemd – sluit in Rijswijk aan op het tracé van de warmtetransportleiding Vlaardingen – Den Haag, waarvoor al een provinciaal inpassingsplan wordt opgesteld.

Milieueffectrapport en participatieproces

Provinciale Staten besloten om ten behoeve van dit inpassingsplan een milieueffectrapport (MER) op te stellen, ondanks dat er geen directe m.e.r.-plicht geldt. Zodat de mogelijke tracés voor de leiding tussen Rijswijk en Leiden en de gevolgen daarvan, goed tegen elkaar kunnen worden afgewogen. Ter voorbereiding van het MER wordt een Notitie Reikwijdte en Detailniveau opgesteld en een of meer informatiebijeenkomsten gehouden. Daarna start het participatieproces rond dit project, waarin iedereen, dat wil zeggen burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en de betrokken gemeenten, de gelegenheid krijgen om input te leveren en mogelijke alternatieve tracés aan te dragen. Ook zal advies worden gevraagd aan de onafhankelijke Commissie voor de mer.

Ter inzage legging

Op dit moment liggen er nog geen stukken ter inzage en kunt u ook nog geen inspraakreactie of zienswijze indienen. Over de vervolgstappen in de procedure voor het milieueffectrapport en het inpassingsplan worden te zijner tijd kennisgevingen geplaatst. Daarin zal worden aangegeven hoe en wanneer op die stukken kan worden gereageerd. Ook op de website van de provincie en in andere media zal hier aandacht aan worden besteed.

Meer informatie

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen, dan kunt u bellen met: 0611758592. Informatie over het project zelf kunt u vinden op de website van WarmtelinQ: https://www.warmtelinq.nl/project.