Windenergie AkzoNobel SassenheimInitiatief tijdelijk gestaakt

In januari 2019 ontving de provincie Zuid-Holland een brief dat AkzoNobel dit initiatief tijdelijk staakt. Dit als gevolg van het prioriteren van lopende zaken binnen het bedrijf. Eind 2019 wordt opnieuw naar het initiatief gekeken. Onderstaande informatie is dus op dit moment niet van toepassing.

AkzoNobel heeft plannen om windturbines te plaatsen op haar bedrijventerrein dat naast de A44 in Sassenheim ligt. Om deze reden heeft AkzoNobel in mei 2017 een informatieavond georganiseerd voor direct omwonenden en andere geïnteresseerden. Daarnaast konden belangstellenden zich aanmelden voor een klankbordgroep om met AkzoNobel in gesprek te gaan over de plannen. Gemeente Teylingen heeft in juni 2017 ook een informatieavond georganiseerd voor iedereen die graag meer hierover wil weten en daarnaast in gesprek over dit initiatief wil met de wethouder en raadsleden. Dit krijgt een vervolg in een informatieavond georganiseerd door AkzoNobel en een tweede informatieavond georganiseerd door gemeente Teylingen vóór de zomer van 2018.

Provincie Zuid-Holland heeft in 2014 de locatie aangewezen als zoeklocatie voor windenergie. Op deze webpagina geven wij antwoord op een aantal vragen die het meest aan ons gesteld worden over de locatie

Waarom heeft de provincie het bedrijventerrein van AkzoNobel (Sikkens) in Sassenheim nabij de A44 aangewezen als zoeklocatie voor windenergie?

Provincie Zuid-Holland wil mogelijkheden bieden voor windenergie. Daarom zijn ‘locaties windenergie’ op land aangewezen. Deze locaties zijn vastgesteld in de Verordening Ruimte 2014, kaart 10. Hierop staat ook de locatie in Sassenheim aangegeven. Het aanwijzen van deze locatie is het resultaat van een afweging tussen eisen vanuit windenergie en voorwaarden vanuit landschap en ruimtelijke kwaliteit. In dit geval gaat het om windenergie op een grootschalig bedrijventerrein naast een snelweg.

Welke procedure heeft de provincie doorlopen om het bedrijventerrein van AkzoNobel (Sikkens) in Sassenheim nabij de A44 aan te wijzen als geschikte locatie voor windenergie?

Dit is onderdeel geweest van de procedure van de provincie om te komen tot de eerste vaststelling van de Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM). Zo wordt het ruimtelijk beleid van de provincie genoemd, waarin staat welke functies op welke plekken in de provincie zich bevinden en/of ontwikkeld kunnen worden. Provinciale Staten heeft deze eerste VRM vastgesteld op 9 juli 2014. De VRM is in 2019 vervangen door de Omgevingsvisie.

Welke publiciteit heeft de provincie hieraan gegeven?

De provincie heeft voor de eerste vaststelling van de Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) de procedure gepubliceerd in de Staatscourant, lokale kranten en op de website www.zuid-holland.nl. Daarnaast hebben deze ter inzage gelegen op het provinciehuis. Er zijn voorlichtings- en inspraakbijeenkomsten in de verschillende regio’s van de provincie georganiseerd, waar burgers voor uitgenodigd waren. Op het provinciehuis is hiernaast ook een inloopavond georganiseerd. Alle documenten en wijzigingen daarin zijn aangekondigd en toegelicht op de website www.zuid-holland.nl. Dit is tot op de dag van vandaag nog steeds de centrale informatiebron waar alle relevantie informatie over het ruimtelijk beleid van de provincie te vinden is.

Verder heeft de provincie alle personen en organisaties/instanties die tijdens de inspraakprocedure een zienswijze hebben ingediend schriftelijk geïnformeerd over de Nota van Beantwoording en de vervolgprocedure.