Windenergie Maasvlakte 2Windturbines in het havengebied van Rotterdam dragen bij aan de provinciale ambitie om schone, door onszelf opgewekte energie te stimuleren. Een belangrijke locatie hiervoor is de buitencontour van de Maasvlakte: die bestaat uit de zachte zeewering (strand) en de harde zeewering (blokkendam).  Eneco bouwt in opdracht van Rijkswaterstaat deze innovatieve onshore windturbines die vanaf 2023 jaarlijks maar liefst ruim 400 GWh groene stroom opwekken. Bij het project wordt rekening gehouden met de veiligheid en stabiliteit van de zeewering, ecologische ruimte, ontwikkeling van havenactiviteiten en recreatiemogelijkheden.

Berend Potjer, Energie gedeputeerde Zuid-Holland is blij met  de komst van het windpark: “Het windpark op de Tweede Maasvlakte gaat met ruim 100 megawatt in één klap een grote organisatie als Rijkswaterstaat van duurzame energie voorzien. We zijn er als provincie trots op dat straks bijvoorbeeld alle Nederlandse snelwegen worden verlicht met duurzame stroom van Zuid-Hollandse bodem. Dit  is goed nieuws voor de opgave die we met z’n allen in de provincie Zuid-Holland hebben om minimaal 735,5 MW windenergie te realiseren.”

De locatie

De Tweede Maasvlakte is een ideale locatie voor een windpark. Het waait er hard en er zijn in de nabijheid geen huizen. De windturbines komen in de industriële omgeving van Maasvlakte 2 op de zeewering, zowel op de harde als op de zachte zeewering. In totaal gaat het over een lengte van zo’n 7,5 kilometer. De 2,5 kilometer lange harde zeewering bestaat uit een dijklichaam met daarop een verharding en met in de branding grote stenen. De 5 kilometer zachte zeewering bestaat uit strand en duinen. De windturbines op de harde zeewering zullen op de landzijde van de dijk worden geplaatst. De windturbines op de zachte zeewering komen op het strand voor de duinen te staan.

Planning
Wanneer Wat
2020 Aanvraag benodigde vergunningen door Eneco
2022 Start bouw windpark
2023 Realisatie volledig windpark gereed

Deze planning is onder voorbehoud.

MER

Op basis van de reacties op de conceptnotitie Reikwijdte en Detailniveau wordt een definitieve notitie NRD vastgesteld. Op basis hiervan stelt Eneco het milieueffectrapport (MER) op.

Het MER dient als onderbouwing voor de vergunningaanvragen. Het beschrijft niet alleen hoe het windpark aan de wettelijke bepalingen voldoet, maar ook hoe het eruit ziet. Het MER onderzoekt twee verschillende opstellingen van de windturbines. In het MER zijn de deelonderzoeken terug te vinden die gaan over onderwerpen als flora en fauna, geluid, slagschaduw en schittering, veiligheid en landschap, cultuur en archeologie. Eneco zal het MER samen met de vergunningsaanvragen in de zomer van 2020 indienen. Op dat moment zal er opnieuw gelegenheid zijn om te reageren.

Rol van de provincie

De provincie is bevoegd gezag voor de vergunning en ontheffing op basis van de Wet Natuurbescherming. De Omgevingsdienst Haaglanden voert de taken namens de provincie uit. Het windpark is gepland langs een internationale vogeltrekroute en naast Natura2000-gebied Voordelta. De ecologische aspecten vragen daarom om extra aandacht bij de ontwikkeling van het windpark. Het is daarom goed om te zien dat zowel Rijkswaterstaat in de aanbesteding als Eneco in de aanbieding extra investeert in natuurmaatregelen.

Meer informatie windpark Tweede Maasvlakte

Meer informatie vindt u op de projectpagina Windpark Maasvlakte 2 en de website van Eneco.


Windturbines havengebied Rotterdam

Afbeelding-Maasvlakte-2

Bron: Fotografie Port Pictures Danny Cornelissen

Waarom komt hier een windpark?

Hoe gaat het windpark er uit zien?

Ontwerpbesluit Maasvlakte II