StikstofDe provincie Zuid-Holland streeft naar een goede balans tussen natuur en economie. Landbouw, wegen, woningbouw en industrie zijn van groot belang voor onze economie. Tegelijk zorgen ze voor de uitstoot van stikstof. En die stikstof kan voor schade zorgen aan de natuur. Daarom is er voor al deze activiteiten een natuurvergunning nodig. Tot mei 2019 was dit geregeld via het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De Raad van State heeft het PAS ongeldig verklaard. Dit heeft veel gevolgen voor de aanvraag van vergunningen. Bovendien moet de bestaande stikstofuitstoot omlaag worden gebracht. Daarom werkt het Rijk samen met provincies aan een nieuwe aanpak.

Stikstof in Zuid-Holland

Zuid-Holland is de drukstbevolkte provincie van Nederland. Nagenoeg alle sectoren vinden hier een plek, de bereikbaarheid is goed en er is voldoende ruimte voor recreatie. Juist die veelzijdigheid maakt Zuid-Holland sterk en aantrekkelijk. Dat willen we graag zo houden. Dat betekent dat we de economie stimuleren, maar wel met oog voor onze natuurgebieden. Door de uitspraak van de Raad van State moeten we dit opnieuw onder de loep nemen.

Gebiedsgerichte aanpak

In Zuid-Holland liggen 21 Natura 2000-gebieden, geheel of gedeeltelijk binnen de provinciegrenzen. Daarvan zijn er 12 stikstofgevoelig, bijvoorbeeld doordat zij dichtbij een weg liggen of omdat er veel agrarische bedrijven in de buurt zijn. Op deze locaties moeten we dus met elkaar aan de slag om de uitstoot en daarmee neerslag van stikstof tegen te gaan. Het Rijk heeft de provincies hiervoor de regie gegeven, op dit moment werken we aan de mogelijke invulling hiervan. Daarnaast zijn we met het Rijk in overleg over het nemen van zogeheten bronmaatregelen. Dit zijn maatregelen die ervoor zorgen dat de uitstoot direct omlaag gaat.

Veelgestelde vragen over stikstof

Waar liggen de stikstofgevoelige Natura-2000-gebieden in Zuid-Holland?

Op de pagina over Natura 2000 vindt u een overzichtskaart met alle 21 in Europees verband beschermde Natura-2000-gebieden in Zuid-Holland. De 12 gebieden daarvan die stikstofgevoelig zijn, zijn gemarkeerd.

Wil de provincie boerderijen in de buurt van Natura 2000-gebieden sluiten? En als de boer niet wil, gebeurt dat dan ook gedwongen?

Minister Schouten heeft aangegeven dat alleen op vrijwillige basis agrariers worden uitgekocht. Daarbij heeft ze wel ook aangegeven dat het in sommige gevallen noodzakelijk kan zijn bedrijven te verplaatsen. De provincie gaat per gebied in beeld brengen wat de doelen zijn en hoe deze bereikt kunnen worden. Dat heet de gebiedsgerichte aanpak.

Wat gaat de provincie nu doen?

De vergunningverlening wordt in stapjes weer op gang gebracht. Eerste stap was het beschikbaar komen van AERIUS Calculator, die in de meeste gevallen geschikt is om de depositie van een activiteit te berekenen. De tweede stap is het (zij het nog beperkt) beschikbaar stellen van intern en extern salderen. De volgende stap is de aanpassing van de meststoffenwet door het ministerie. Daarnaast wordt door de provincies en het Rijk gewerkt aan een gebiedsgerichte aanpak om de natuurdoelen te halen. Het Rijk kondigde inmiddels aan financiele middelen ter beschiking te stellen. Het halen van de natuurdoelen is randvoorwaardelijk voor het weer kunnen toestaan van nieuwe activiteiten. Ook wordt gewerkt aan een lange termijn aanpak en bronmaatregelen om de stikstofdepositie te verminderen.

Wat wil de provincie Zuid-Holland?

De doelen van de provincie zijn tweeledig. Wij willen zorgen dat de natuurdoelen worden gehaald. Daarvoor is het noodzakelijk dat de depositie afneemt. Met de huidige depositie kunnen wij niet garanderen dat in alle gevallen de doelen duurzaam gehaald worden. Het halen van de natuurdoelen is een belangrijke voorwaarde voor het kunnen verlenen van toestemmingen voor nieuwe activiteiten.

Daarnaast wil de provincie juridisch houdbare vergunningen verlenen. Ook daarvoor is een daling van de depositie noodzakelijk. Wij willen voorkomen dat initiatiefnemers weer jaren in onzekerheid komen te zitten en dat economische ontwikkelingen onmogelijk worden gemaakt. Het gaat er dus om een goede balans te vinden.

Welke beleidsregels hanteert de provincie, bijvoorbeeld voor intern en extern salderen?

De provincies en het Rijk hebben samen regels vastgesteld waaronder vergunningverlening voor economische activiteiten weer mogelijk is, ook als een activiteit leidt tot extra stikstofdepositie. In deze regels staat bijvoorbeeld beschreven aan welke voorwaarden de uitbreiding of overname van een (agrarisch) bedrijf moet voldoen om in aanmerking te komen voor een vergunning. Dankzij deze beleidsregels is er meer duidelijkheid voor ondernemers en bedrijven. De beleidsregels zijn te vinden op de site van BIJ12.


Gedeputeerden in gesprek met Bouwend Nederland

De stikstofproblematiek (en ook de situatie rond PFAS) heeft ook ingrijpende gevolgen voor projecten op het gebied van bouw, woningbouw en infrastructuur. Gedeputeerden Jeannette Baljeu, Floor Vermeulen en Anne Koning gingen daarom in gesprek met voorzitter Maxime Verhagen van Bouwend Nederland. Onderwerp van gesprek: wat zijn de exacte gevolgen voor bouw- en infraprojecten? En hoe kunnen we de vergunningverlening weer op gang krijgen?

Lees op de site van Bouwend Nederland wat er verder besproken is en welke afspraken zijn gemaakt.