Programma Aanpak Stikstof (PAS)
nieuwkoopse-plassen

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is het beleid waarmee Nederland het hoofd biedt aan de problematiek rond stikstof. Veel Natura 2000 gebieden zijn overbelast met stikstof, waardoor het moeilijk is de EU natuurdoelen te halen. Daardoor is het voor nieuwe economische ontwikkelingen rondom de Natura 2000 gebieden heel erg lastig om Natuurbeschermingswetvergunningen (NBW) te verlenen. Het PAS borgt dat doelstellingen van het Europese natuurbeleid worden gehaald en creëert tegelijk ruimte voor gewenste economische ontwikkeling.

Op 7 november deed het Europese Hof uitspraak over de zogenoemde ‘toestemmingsverlening’ voor PAS. Voor meer informatie over de gevolgen van deze uitspraak verwijzen we door naar de website van de gezamenlijke PAS-partners.

Natuurdoelen

Om de natuurdoelen te halen worden o.a. natuurherstelmaatregelen uitgevoerd. De Provincie Zuid-Holland heeft hiervoor overeenkomsten afgesloten met terreinbeheerders. Het PAS borgt ook dat de huidige daling van stikstofdepositie door blijft gaan. Hiervoor heeft het Rijk een overeenkomst afgesloten met de landbouwsector. Zo zorgt het PAS voor de onderbouwing dat Natuurbeschermingswetvergunningen weer verleend kunnen worden. Tegelijkertijd zorgt het PAS ook voor een forse administratieve lastenverlichting doordat voor veel initiatieven straks geen vergunning meer nodig is, maar volstaan kan worden met een melding. Verder hoeft een initiatiefnemer straks niet meer zelf de ecologische onderbouwing bij zijn vergunningaanvraag te leveren, daarvoor kan naar het PAS verwezen worden.

Regionale stikstofreductieprogramma’s

Voor Zuid-Holland is de PAS cruciaal voor Maasvlakte II. Daar is stikstof uitstotende industrie gepland, en de Maasvlakte wordt omringd door Natura 2000 gebieden die kwetsbaar zijn voor stikstof. Om het PAS nog robuuster te maken wordt door PZH (Provincie Zuid-Holland) gewerkt aan regionale stikstofreductieprogramma’s voor het Groene Hart (samen met LTO) en voor het havengebied (samen met Havenbedrijf Rotterdam, en de natuur- en milieuorganisaties).

Meldingen & vergunningsaanvragen via AERIUS

Natuurbeschermingswetvergunningen kunnen worden aangevraagd onder de PAS en meldingen worden gedaan. De Omgevingsdienst Haaglanden voert deze regeling voor de provincie Zuid-Holland uit. Bij economische activiteiten kan de initiatiefnemer met behulp van het rekenprogramma AERIUS berekenen hoe groot de stikstofdepositie is en wat de gevolgen zijn voor de natuurdoelen in Natura 2000-gebieden. Als de stikstofdepositie boven een bepaalde waarde is, moet een vergunning worden aangevraagd. Anders volstaat een melding.

Over AERIUS

AERIUS is het instrument dat de invloed van een nieuwe stikstofbron op de omgeving in beeld brengt: tot hoeveel depositie op welke plaats leidt een nieuw te vestigen emissiebron?

AERIUS wordt gebruikt door aanvragers en verleners van vergunningen, en door degenen die controleren of de ontwikkeling van de depositie rond een bepaald Natura 2000-gebied binnen de afgesproken grenzen blijft.

Regels Zuid-Holland

De stikstofbelasting van Natura 2000 gebieden neemt de komende 20 jaar met gemiddeld 21% af door al ingezette maatregelen (bijvoorbeeld schonere auto’s) en het in het PAS opgenomen aanvullend pakket aan emissiebeperkende maatregelen in de landbouw. Een deel van deze afname komt ten goede aan natuur. Een ander deel wordt ingezet als ontwikkelingsruimte en kan via de Natuurbeschermingswetvergunningen worden toegekend aan ondernemers, die met hun activiteiten voor stikstofuitstoot zorgen. Voor de verdeling van deze zogenoemde ‘ontwikkelingsruimte’ mogen de provincies beleidsregels vaststellen. Doel van deze regels is om de verdeling van ontwikkelingsruimte eerlijk en eenvoudig uit te voeren en te voorkomen dat enkele aanvragers alle ontwikkelingsruimte opmaken.

De provincie Zuid-Holland heeft aanvullend 2 beleidsregels vastgesteld:

Beleidsregel voor toedeling van ontwikkelruimte

  1. Een bedrijf krijgt maximaal 3 mol stikstof per hectare per jaar ontwikkelingsruimte
  2. Als de vergunning niet binnen 2 jaar wordt gebruikt kan de provincie de ontwikkelingsruimte intrekken of wijzigen.

Beleidsregel voor toedeling van ontwikkelruimte voor de Rotterdamse haven en haven-industrie

  1. Een bedrijf krijgt maximaal 3 mol stikstof per hectare per jaar ontwikkelingsruimte voor inrichting en bijbehorend wegverkeer en maximaal 7 mol voor de bijbehorende scheepvaart
  2. Als de vergunning niet binnen 4 jaar wordt gebruikt kan de provincie de ontwikkelingsruimte intrekken of wijzigen.
  3. Er kan maatwerk geleverd worden.