Financieel toezicht proces
Hoe loopt de procedure?

De gemeenten en de gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om de begroting en de jaarrekening ter beoordeling te zenden aan Gedeputeerde Staten (GS (Gedeputeerde Staten)).

Bij de gemeenten moet de begroting uiterlijk op 15 november van het voorafgaande jaar ingezonden zijn, de jaarrekening op uiterlijk 15 juli na afloop van het kalenderjaar.

Bij de gemeenschappelijke regelingen is de uiterlijke inzenddatum voor de jaarrekening 15 juli na afloop van het kalenderjaar en voor de begroting 1 augustus van het voorafgaande jaar.

Het te laat inzenden van de stukken kan, al dan niet in combinatie met een slechte financiële positie, leiden tot preventief toezicht. Dit is een strenge vorm van toezicht waarbij niet alleen de begroting moet worden goedgekeurd maar de gemeente ook wijzigingen van de begroting ter goedkeuring moet inzenden. Wanneer de begroting en jaarrekening op tijd zijn ingezonden en de begroting structureel en reëel in evenwicht is, valt een begroting onder het repressief toezicht. Dit is een milde vorm van toezicht waarbij de gemeente de stukken alleen ter kennisgeving hoeft in te zenden. Wanneer de gemeente een aanvraag doet voor financiële steun uit het gemeentefonds van het Rijk, valt dit onder artikel 12 van de Financiële verhoudingswet.

Begrotingscirculaires

GS stellen iedere jaar 2 circulaires vast voor de gemeenten en de gemeenschappelijke regelingen in verband met de op te stellen begroting en de meerjarenraming. Hiermee worden zij geïnformeerd over de kaders waaraan hun komende begroting moet voldoen en actuele ontwikkelingen binnen het vakgebied. De meest recente begrotingscirculaires vindt u in het documentenvenster.