AlgemeenDe wegen en vaarwegen in beheer van de provincie Zuid-Holland vervullen niet alleen een belangrijke rol voor bovengronds verkeer en vervoer; de weggebieden zijn ook belangrijke corridors van allerlei ondergrondse kabels en leidingen.

De diensten die via deze voorzieningen door netbeheerders worden geleverd zijn op zowel maatschappelijk als economisch vlak steeds belangrijker geworden.

Weggebied als kabel- en leidingcorridor

Voor het leggen van transport- en distributieleidingen worden regelmatig de bermen van provinciale wegen en vaarwegen gebruikt. Zowel vanuit praktische als juridische overweging zijn de weggebieden vaak de meest logische tracés voor de netbeheerders om hun ondergrondse verbindingen aan te leggen. Het zijn immers de kortste routes tussen de verschillende woon- en werkgebieden die allemaal op drinkwater, riolering, elektriciteit, gas en verschillende telecommunicatiediensten zijn aangesloten. Door de kabels en leidingen in de bermen van wegen te leggen hoeven de netbeheerders ook maar met 1 grondeigenaar onderhandelingen te voeren over de plaatsing hiervan.

Toenemende ruimtedruk

Naast de aanwezige ‘traditionele’ disciplines stijgt het gebruik van de ondergrond door de aanleg van onder andere warmteleidingen, industriële transportleidingen en glasvezelnetten. Het resultaat is dat de ruimtedruk in de ondergrond steeds groter wordt. De uitvoering van wegreconstructies wordt daardoor steeds complexer indien hiervoor kabels en leidingen verlegd dienen te worden. Bovendien zullen de komende decennia veel leidingen die in de vorige eeuw zijn gelegd aan het einde van hun levensduur geraken. De beheerders van deze leidingen zullen grootschalige saneringsprogramma’s moeten uitvoeren om de kwaliteit van hun netten te kunnen blijven garanderen. Als gevolg hiervan zullen steeds vaker werkzaamheden worden uitgevoerd waardoor het bovengrondse verkeer mogelijk hinder ondervindt. Daarbij moeten de netbeheerders en de provincie (als wegbeheerder) ook met de uitdaging moeten zien om te gaan om alles op, onder en naast elkaar in 1 ondergrondse strook te krijgen.

Strategisch overleg

Vanwege deze problematiek werkt de provincie intensief samen met de verschillende netbeheerders. Tijdens periodiek overleg over de langetermijnplannen kunnen de onderhouds- en vervangingsprogramma’s van kabels/leidingen en (vaar)wegen beter op elkaar worden afgestemd. Op die manier hoeft de weg maar 1 keer open en kunnen veel kosten worden bespaard door onnodige aanpassingen te voorkomen. Die kostenbesparingen komen ook de inwoners van de provincie ten goede, als gebruikers van de weg en van de nutsdiensten. Tijdens het strategisch overleg wordt ook gekeken of er samenwerkingsvoordelen zijn te behalen, door projecten in de tijd naar voren te halen. De meeste netbeheerders zijn inmiddels aangesloten bij dit overlegplatform.