VerlegregelingBij de uitvoering van werkzaamheden aan bestaande of nieuwe aan te leggen provinciale wegen of vaarwegen, kan het noodzakelijk zijn dat de aanwezige elektriciteitskabels, aardgasleidingen, watertransportleidingen en andere mogelijke nutsvoorzieningen worden verwijderd, verlegd en/of anderszins aangepast.

Het aanpassen kan aanzienlijke kosten met zich meebrengen. Op grond van vele rechterlijke uitspraken, staat het vast dat dergelijke kosten niet in alle gevallen geheel voor rekening van deze eigenaren/beheerders dienen te blijven, maar dat het overheidsorgaan dat rechtmatig de werkzaamheden doet verrichten ten gevolge waarvan de aanpassing noodzakelijk is geworden, de schade in meerdere of mindere mate dient te compenseren. Dit wordt aangeduid met het begrip nadeelcompensatie.

Deze beleidsregel beschrijft hoe gedeputeerde staten in de regel zullen omgaan met een verzoek om compensatie van het nadeel dat als gevolg van die aanpassing voor netbeheerders ontstaat. Op grond van artikel 4:84 Algemene wet bestuursrecht, handelen gedeputeerde staten overeenkomstig deze beleidsregel, tenzij dat voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen.


Meer informatie

Beleidsregel nadeelcompensatie kabels en leidingen Zuid-Holland 2019