Vragen en antwoorden MER en PIPVoor het project N207 Zuid is er onderzoek gedaan naar diverse onderwerpen, denk aan het milieu, verkeer of archeologie. Een van die onderzoeken is een Milieueffectrapport (MER). De MER onderzoekt de invloed van de aanleg van een weg op het verkeer en op het milieu. Onderzoekers vergelijken de huidige situatie met

 • de toekomstige situatie met de weg
 • de toekomstige situatie zonder de weg.

Met de weg bedoelen we hier de Bentwoudlaan, Verlengde Beethovenlaan, Verlengde Bentwoudlaan en de maatregelen in Hazerswoude-Dorp.

In het MER en de achterliggende onderzoeken is uitgezocht en doorgerekend hoe de voorgestelde maatregelen bijdragen aan de projectdoelen:

 • Betere doorstroming van het verkeer
 • Betere bereikbaarheid van het gebied
 • Betere leefbaarheid (prettiger wonen door verbeteringen qua gezondheid en verkeersveiligheid)

Alle onderzoeken zijn verwerkt in het provinciaal inpassingsplan (PIP). Dit is een bestemmingsplan op provinciaal niveau. De eerste versie, het concept ontwerp PIP, is nu gereed. Hieronder leggen we u uit wat een MER en PIP zijn.

Wie verzorgt het MER-onderzoek?

Een ingenieursbureau heeft van de provincie de opdracht gekregen de milieuonderzoeken te verrichten.

Wat wordt er gedaan met de uitkomsten van de MER?

De uitkomsten van de MER vormen de milieu- en verkeerskundige onderbouwing voor het wegontwerp. De MER is een bijlage bij het PIP. Zodra het ontwerp PIP wordt vastgesteld (kwartaal 4, 2021) wordt de MER ook vastgesteld. De MER wordt dan ter beoordeling naar de commissie m.e.r. gestuurd, die deze toetst. Het bevoegd gezag (in dit geval de DCMR Milieudienst Rijnmond, namens de provincie) behandelt alle zienswijzen en neemt ook het advies van de Commissie m.e.r daarin mee. Uiteindelijk komt hier een advies uit aan de provincie Zuid-Holland..

Wanneer is de MER gereed?

De MER is naar verwachting gereed voor terinzagelegging in kwartaal 4 van 2021. Dit gebeurt samen met het ontwerp provinciaal inpassingsplan (PIP).

Welke thema’s komen aan bod?

De thema’s die onderzocht worden op een rijtje:

 • Verkeer en Vervoer: Bereikbaarheid, Verkeersveiligheid.
 • Leefbaarheid: Geluid van het wegverkeer, Luchtkwaliteit, Externe veiligheid, Gezondheid.
 • Ruimtelijke kwaliteit: Landschap, Recreatie en Ruimtegebruik, Landschap en Cultuurhistorie, Archeologie, Natuur, Recreatie, Bodem, aardkunde.
 • Water: Waterhuishouding, Waterkwaliteit, Waterveiligheid.
 • Duurzaamheid: Gebruik en hergebruik grondstoffen, Energieverbruik en energiegebruik, Klimaatmitigatie (CO2 uitstoot), Klimaatadaptatie.

Wat is een PIP?

PIP staat voor provinciaal inpassingsplan. Een inpassingsplan is de provinciale variant van een bestemmingsplan. In een inpassingsplan worden de bestemmingen van het grondgebied vastgesteld.

Waar geldt het PIP voor?

Het PIP geldt voor het tracé Bentwoudlaan – Verlengde Beethovenlaan – Verlengde Bentwoudlaan – N209 Hazerswoude-Dorp.

Waarom een PIP?

Er zijn meerdere redenen voor:

 • Als een tracé binnen 1 gemeente valt, volstaat een bestemmingsplan. Het project N207 Zuid raakt meerdere gemeenten. Dan ligt een PIP voor de hand.
 • Het project N207 Zuid wordt aangelegdvoor verbetering van de regionale verkeersstructuur en van de leefbaarheid in het gebied.
 • Het tracé Bentwoudlaan – Verlengde Bentwoudlaan – N209 Hazerswoude-Dorp blijft in bezit en beheer van de provincie.
 • Het PIP kijkt ook naar een goede inpassing van de Verlengde Bentwoudlaan in het Bentwoud.
 • Door alle veranderingen die noodzakelijk zijn in één plan op te nemen is er voor inwoners één loket waar zij alle informatie van het gehele project kunnen beschouwen.

Wie stelt het inpassingsplan op?

De provincie stelt het PIP op. Hiervoor is een gespecialiseerd bureau ingehuurd.

Welke onderwerpen komen aan bod in het PIP?

De uitkomsten van de MER worden meegenomen in het PIP. Daarnaast is er afstemming met de waterbeheerders van het gebied; dit wordt de watertoets genoemd. Ook de resultaten van geluidsonderzoek worden meegenomen. Het kan zijn dat er hogere grenswaarden nodig zijn voor de aanleg van de provinciale weg. Daarvoor moet dan een aanvraag ingediend worden.

Wat is de planning voor het PIP?

Eind 2019 is een start gemaakt met het opstellen van het PIP. Naar verwachting is in het 4e kwartaal 2021 het Ontwerp PIP gereed. Dit Ontwerp PIP wordt dan ter inzage gelegd. Iedereen kan dan een reactie geven op het Ontwerp PIP. Dus ook inwoners, bedrijven en organisaties.

Provinciale Staten ontvangt een verslag van alle reacties op het Ontwerp PIP. Zij stellen het PIP hierna definitief vast. De provincie voert de plannen van het project N207 Zuid naar verwachting van 2023 tot 2025 uit.

Meer informatie, zie pagina Concept Ontwerp PIP.

Wat wordt er gedaan met de uitkomsten van het PIP?

Als het PIP is vastgesteld, is er een juridische basis voor aanleg van de weg. Na vaststelling van het PIP start de aanbestedingsfase van het project en wordt de weg aangelegd.