Vragen en antwoorden MER en PIP
Wat is een MER?

Een MER onderzoekt de impact van de aanleg van een weg op het verkeer en op het milieu. Dit wordt gedaan voor de huidige situatie, het voornemen van de aanleg van de Bentwoud- laan, Verlengde Beethovenlaan, Verlengde Bentwoudlaan en de maatregelen bij de N209 Hazerswoude-Dorp. De MER onderzoekt 2 varianten bij Hazerswoude-Dorp: variant X-Robuust en de Alphense variant.

Wie verzorgt het MER-onderzoek?

Een ingenieursbureau heeft van de provincie de opdracht gekregen de milieuonderzoeken te verrichten.

Wat wordt er gedaan met de uitkomsten van de MER?

De uitkomsten van de MER vormen de onderbouwing voor het wegontwerp. Het weg- ontwerp wordt vastgelegd in een voorontwerp-provinciaal inpassingsplan. Gedurende 6 weken kan iedereen (ook de wettelijke adviseurs) hier zienswijzen op indienen. De Commissie m.e.r toetst of de MER de juiste informatie bevat. Het bevoegd gezag (in dit geval de DCMR Milieudienst Rijnmond) beoordeelt alle zienswijzen en neemt ook het advies van de Commissie m.e.r daarin mee. Uiteindelijk komt hier een advies uit aan de provincie Zuid-Holland.

Wanneer is de MER gereed?

De MER is naar verwachting gereed voor terinzagelegging in kwartaal 3 2019. Dit gebeurt samen met het voorontwerp-provinciaal inpassingsplan (PIP).

Welke thema’s komen aan bod?

De thema’s die onderzocht worden op een rijtje:

 • Verkeer en Vervoer: Bereikbaarheid, Verkeersveiligheid.
 • Leefbaarheid: Geluid van het wegverkeer, Luchtkwaliteit, Externe veiligheid, Gezondheid.
 • Ruimtelijke kwaliteit: Landschap, Ruimtegebruik, Cultuurhistorie/archeologie, Natuur, Recreatie, Bodem.
 • Water: Waterhuishouding, Waterkwaliteit, Waterveiligheid.
 • Duurzaamheid: Gebruik en hergebruik grondstoffen, Energieverbruik en energiegebruik.
 • Klimaat: Klimaatmitigatie (CO2 uitstoot), Klimaatadaptatie.

Wat is een PIP?

PIP staat voor provinciaal inpassingsplan. Een inpassingsplan is de provinciale variant van een bestemmingsplan. In een inpassingsplan worden de bestemmingen van het grondgebied vast- gesteld.

Waar geldt het PIP voor?

Het PIP geldt voor het tracé Bentwoudlaan – Verlengde Beethovenlaan – Verlengde Bentwoudlaan – N209 Hazerswoude-Dorp.

Waarom een PIP?

Er zijn meerdere redenen voor:

 • Als een tracé binnen 1 gemeente valt, volstaat een bestemmingsplan. Het tracé gaat echter door een aantal gemeenten en waterschappen, dan ligt een PIP voor de hand.
 • De weg wordt vooral aangelegd voor verbetering van de regionale verkeersstructuur. Daarnaast levert de weg een belangrijke bijdrage aan de verkeersstructuur in gemeente Alphen aan den Rijn en gemeente Waddinxveen.
 • Het tracé Bentwoudlaan – Verlengde Bent- woudlaan – N209 Hazerswoude-Dorp blijft in bezit en beheer van de provincie
 • Het opstellen van het PIP staat ook garant voor een goede inpassing van de Verlengde Bentwoudlaan in het Bentwoud.
 • Op verzoek van gemeente Waddinxveen wordt ook de Verlengde Beethovenlaan meegenomen in het PIP.

Wie stelt het inpassingsplan op?

Een bureau gespecialiseerd in het opstellen van PIP’s zal in opdracht van de provincie het inpas- singsplan uitwerken.

Welke onderwerpen komen aan bod in het PIP?

De uitkomsten van de MER worden meegenomen in het PIP. Daarnaast is er afstemming met de waterbeheerders van het gebied; dit wordt de watertoets genoemd. Ook de resultaten van geluidsonderzoek worden meegenomen. Het kan zijn dat er hogere grenswaarden nodig zijn voor de aanleg van de provinciale weg. Daarvoor moet dan een aanvraag ingediend worden.

Wat is de planning voor het PIP?

Januari 2019 start de opdracht voor het PIP. In kwartaal 3 2019 zal de eerste ruwe versie - het voorontwerp - gereed zijn, om samen met de MER ter inzage te kunnen leggen.

Wat wordt er gedaan met de uitkomsten van het PIP?

De uitkomsten worden ter inzage gelegd, samen met de MER (milieueffectrapportage) en de technische ontwerpen van het wegtracé. Gedurende 6 weken kan iedereen hier een reactie op geven. De provincie beoordeelt alle inspraakreacties.