Actualisering VRM 2016 - onderdeel intensive veehouderij - aanpassing na Statencommissie

Datum besluit: 12 december 2017Bij de vaststelling in december 2016 van de Actualisering 2016 van de Visie ruimte en mobiliteit, het Programma ruimte en de Verordening ruimte 2014 is besluitvorming over het onderdeel ‘intensieve veehouderij’ aangehouden omdat er nog gesprekken liepen met vertegenwoordigers van de gezamenlijke intensieve veehouderijen in Zuid-Holland. Dit overleg is onlangs afgerond. De bestaande intensieve veehouderijen in Zuid-Holland hebben een pakket vastgesteld met vrijwillige maatregelen met betrekking tot dierenwelzijn en duurzaamheid. Voor de provincie is dit reden om de bestaande bedrijven dezelfde uitbreidingsruimte te geven als andere agrarische bedrijven. Het verbod op nieuwvestiging van intensieve veehouderij blijft van kracht en wordt nog verder aangescherpt. Specifiek voor geitenhouderij kiest de provincie voor een ‘pas op de plaats’,
zolang er nog onduidelijkheid bestaat over de gevolgen van geitenhouderij voor de volksgezondheid. De behandeling van dit onderwerp in de Statencommissie Duurzame Ontwikkeling op 6 december 2016 heeft geleid tot wijziging van het op 31 oktober 2017 vastgestelde Statenvoorstel,
de op 31 oktober 2017 vastgestelde Nota van Toelichting en de op 31 oktober 2017 vastgestelde Nota van Beantwoording, waarbij is toegevoegd dat het besluit zal worden gemonitord.

Type besluit: GS-vergadering