Tweede partiële herziening PAS Aerius M16

Datum besluit: 31 januari 2017


Natuur in Nederland en Zuid-Holland kan kwetsbaar zijn voor stikstofdepositie, afkomstig van stikstofuitstoot van (economische) activiteiten. Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) bewaakt de balans tussen ruimte voor economische ontwikkelingen en bescherming van kwetsbare natuur. Het PAS stelt vast waar en hoeveel stikstofdepositieruimte in Nederland beschikbaar is voor economische activiteiten. Depositieruimte is alleen beschikbaar indien dit geen nadelige gevolgen heeft voor de aanwezige stikstofgevoelige natuur in Natura 2000 gebieden. Het Programma en de beschikbare depositieruimte worden jaarlijks geactualiseerd met het landelijk rekenmodel AERIUS Monitor zodat de laatste inzichten benut worden.

Partiele herziening PAS Aerius M18 GS-brief

Partiele herziening PAS Aerius M18_Bijlage 1 brief verzoek om instemming met de partiele herziening van het PAS

Partiele herziening PAS Aerius M18_Bijlage 2 programma Aanpak Stikstof na herziening

Partiele herziening PAS Aerius M18_Bijlage 11 Wijziging Regeling natuurbescherming AERIUS 2016

Partiele herziening PAS Aerius M18_Bijlage 12 Nota van Antwoord herziening M16 eindconcept

Partiele herziening PAS Aerius M18_Bijlage 13 Advies PAS-Taskforce Rode hexagonen

Partiele herziening PAS Aerius M18 Bijlage 14 Brief GS aan BO PAS

Type besluit: GS-vergadering