Beantwoording schriftelijke vragen Statenfractie PvdD 3280 Bestemmingsplan natuur- en recreatiegebied Schieveen

Datum besluit: 9 mei 2017Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van de schriftelijke vragen van de Statenfractie PvdD 3280 over het bestemmingsplan Natuur en recreatiegebied Schieveen vastgesteld. Het plan voorziet in een agrarisch bouwvlak op een locatie met de aanduiding NNN. Deze locatie is echter een compensatielocatie voor het bedrijventerrein in polder Schieveen dat geen doorgang vindt. Daarom hoeft de compensatielocatie daar niet gerealiseerd te worden.

Type besluit: GS-vergadering