Regeerakkoord 2017: overzicht en kansen voor Zuid-Holland

Datum besluit: 31 oktober 2017


Met deze brief wordt Provinciale Staten geïnformeerd over de maatregelen uit het regeerakkoord 2017 die voor provincie Zuid-Holland het meest in het oog springen. Aan de hand van zes vernieuwingsambities van het College van Gedeputeerde Staten is een eerste beeld gemaakt van kansen in het regeerakkoord voor Zuid-Holland. Enkele highlights zijn:

1) Energievernieuwing: de energietransitie krijgt een flinke impuls en het potentieel aan restwarmte wordt beter benut. Dit sluit aan bij de energieagenda van de provincie en ons project De Warmterotonde.

2) Klimaatadaptieve Delta: er zal een bestuursakkoord tussen overheden gemaakt worden. Voor het college is noodzakelijk om Zuid-Holland voor te bereiden op effecten van klimaatverandering die zich zullen voordoen en zicht te hebben op de investeringen die Zuid- Holland en andere partijen daarvoor moeten doen.

3) Nieuwe economie: een innovatief MKB is een belangrijke aanjager voor de realisering van een duurzaam Nederland. Rijk en provincie zullen steeds meer en vaker in zetten op cofinanciering.

4) Levendige meerkernige metropool: met provincies, gemeenten en marktpartijen wil het kabinet afspraken maken over verduurzaming van de bebouwde omgeving. Aan het eind van de regeerperiode moeten nieuwe woningen en gebouwen niet meer verwarmd worden met aardgas. Dit sluit aan bij onze energieagenda.

5) Aantrekkelijke leefomgeving: er komt een forse investering in erfgoed en monumenten. Het college kijkt uit naar een nadere uitwerking hiervan.

6) Best bereikbare provincie: het kabinet investeert extra in infrastructuur en verduurzaamt het mobiliteitssysteem. Er wordt ingezet op een greendeal voor verduurzaming van de binnenvaart en havens.

Type besluit: GS-vergadering