Wijziging Beleidsregel uitvoering Wet natuurbescherming Zuid-Holland i.v.m. Programma aanpak stikstof en criteria Aanwijzing Provinciaal Landschap

Datum besluit: 26 september 2017


De Beleidsregel uitvoering Wet natuurbescherming Zuid-Holland wordt op twee onderdelen gewijzigd.

1. Door een wijziging in de landelijke monitoringssystematiek van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) per 1 september 2017 wordt bij ongewijzigd beleid de beperking van maximaal 3 mol ontwikkelingsruimte mogelijk ook toegepast op locaties waar geen sprake is van stikstof overbelasting. Met de vastgestelde wijziging wordt in de Beleidsregel uitvoering Wet natuurbescherming Zuid-Holland verduidelijkt dat de beperking van maximaal 3 mol alleen geldt voor locaties waar sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting.

2. De criteria voor aanwijzing tot Bijzonder Provinciaal Landschap zijn op een aantal punten aangepast. Deze aanpassingen betreffen onder andere de bijzondere kwaliteit(en), de context van het gebied, het eigenaarschap en draagvlak in en rond het gebied en de acties en investeringen van de diverse partijen in de landschappelijke kwaliteit van het gebied.

Type besluit: GS-vergadering