Nader voorschrift toepassing normen waterkwantiteit Commandeurspolder

Datum besluit: 11 december 2018


In de Commandeurspolder bij Maasland wordt momenteel een weidevogelgebied ingericht. Eén van de aspecten van de inrichting is het feit dat in het voorjaar het waterpeil verhoogd wordt. Het Hoogheemraadschap van Delfland kan na een verhoging van het peil niet helemaal meer voldoen aan de normen die de provincie heeft gesteld voor waterkwantiteit. Omdat de weidevogels veel voordeel en de gebruikers van het gebied geen nadeel ondervinden van de peilverhoging veranderen Gedeputeerde Staten in een nader voorschrift de periode dat aan de norm moet worden voldaan. In plaats vanaf 1 maart hoeft nu pas vanaf 15 mei aan de norm te worden voldaan.

Type besluit: GS-vergadering