Voorontwerp wijziging Reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Datum besluit: 15 mei 2018


Op grond van de Waterschapswet maakt de provincie voor alle waterschappen een reglement van bestuur. Het reglement dat er voor het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard moet gewijzigd worden. Het proces dat moet worden gevolgd is beschreven in diezelfde Waterschapswet. Vandaag hebben gedeputeerde staten het voorontwerp van de wijziging vastgesteld, alsmede de brief waarmee dat stuk naar het waterschap wordt gestuurd. De beoogde wijzigingen betreffen drie onderwerpen. Als eerste wordt de kaart aangepast. Dat is omdat er in de afgelopen jaren diverse grenswijzigingen met andere waterschappen hebben plaatsgevonden de niet op de reglementskaart zijn meegenomen. Als tweede wordt de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren aangewezen als instantie die bestuursleden voor de categorie natuur mag benoemen. Deze wijziging wordt landelijk bij alle waterschappen doorgevoerd. Als derde worden de bepalingen die zijn opgenomen over de kostentoedeling voor de wegentaak gewijzigd. Het hoogheemraadschap heeft geconstateerd dat het belang dat natuureigenaren hebben bij de wegentaak niet echt verschilt van het belang dat andere eigenaren van onbebouwde gronden hebben bij de wegentaak. Met de voorgestelde wijziging van het reglement wordt het mogelijk gemaakt dat de heffing die aan beide categorieën wordt opgelegd even hoog is.

Type besluit: GS-vergadering