BO MIRT najaar 2018 en préverkenning Oeververbindingen Rotterdamse Regio

Datum besluit: 13 november 2018


Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de onderwerpen die in het Bestuurlijk Overleg met de bewindspersonen van Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in november 2018 worden besproken. De Staten worden geïnformeerd over de beslispunten in het Gebiedsprogramma Duurzame Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag en de voortgangsbesluiten over projecten die zijn geagendeerd in voorgaande Bestuurlijke Overleggen Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT). Specifiek wordt ingegaan op de préverkenning Oeververbindingen Rotterdamse Regio, omdat Provinciale Staten daarnaar gevraagd hebben tijdens de behandeling van de Kadernota en Voorjaarsnota op 27 juni 2018.

Type besluit: GS-vergadering