Jaarrapportage bollengrondbalans 2017 Greenport Ontwikkelingsmaatschappij Duin- en Bollenstreek

Datum besluit: 6 november 2018


De Greenport Ontwikkelingsmaatschappij Duin- en Bollenstreek (GOM) heeft de Bollengrondbalans 2017 en het Jaarverslag 2017 naar de provincie opgestuurd.

De GOM is de uitvoeringsorganisatie (zonder winstoogmerk) voor de herstructureringsopgave voor het buitengebied van de Duin- en Bollenstreek. De zes betrokken gemeenten in de streek zijn aandeelhouder van de GOM. Het handelingskader voor de GOM ligt primair vast in de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek (ISG 2016). De provincie biedt via haar ruimtelijke beleid (Visie Ruimte en Mobiliteit en Verordening ruimte) ruimte voor de werkwijze van de GOM. Zo is in de Verordening ruimte 2014 aangegeven dat er bij verloren gaan van bollengrond door andere ontwikkelingen, compensatie moet plaatsvinden via een overeenkomst met de GOM. Daarnaast faciliteert de provincie de afspraak voor de verkoop van bouwtitels voor (maximaal) 600 Greenportwoningen in het buitengebied van de Duin- en Bollenstreek. Deze bouwtitels mogen door de GOM worden verkocht ter financiering van de herstructureringsactiviteiten.

Type besluit: GS-vergadering