Wijziging van de Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017

Datum besluit: 2 oktober 2018De Subsidieregeling Mobiliteit Zuid-Holland 2017 (SRM 2017) is op een aantal punten gewijzigd en aangevuld. Dit naar aanleiding van het opstellen van de Regionale Gebiedsagenda’s Mobiliteit waarmee de Provincie en regio’s dit jaar gezamenlijk van start zijn gegaan. In deze Gebiedsagenda’s wordt meer flexibiliteit geboden aan de regio’s voor de inzet van subsidiemiddelen en tegelijk wordt meer samenhang aangebracht in de gesubsidieerde maatregelen. Daarnaast is de Regeling vaststelling kenmerken en startvoorwaarden buurtbusprojecten Provincie Zuid-Holland 2006 geactualiseerd en integraal herzien. Belangrijkste wijziging is de verhoging van de jaarlijkse bijdrage voor buurtbusverenigingen, omdat gebleken is dat het bestaande bedrag onvoldoende is om de kosten van de verenigingen te dekken. De Provincie wil voorkomen dat vrijwilligers (te) veel energie moeten steken in het vinden van sponsors en dat dit ten koste gaat van het uitvoeren van de buurtbusprojecten.

Type besluit: GS-vergadering