Beantwoording Statenvragen 3467 PvdD - Baggerdepot en weg in Hellevoetsluis en reactie brief woordvoerster omwonenden

Datum besluit: 29 januari 2019De PvdD heeft op 20 december 2018 (aanvullende) Statenvragen gesteld over een baggerdepot en weg aan de Zwartedijk in Hellevoetsluis. In de beantwoording benadrukken Gedeputeerde Staten dat de gemeente bevoegd gezag is voor de te nemen maatregelen en de naleving daarvan in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit en de Wet Bodembescherming. De gemeente heeft desgevraagd laten weten dat er sprake is van een overtreding van dit besluit en gemeld dat zij een handhavingstraject heeft opgestart. Ten aanzien van de gezondheid van de omwonenden handelt de gemeente naar expertise van de GGD. Voor de provincie is er, gezien de gemeentelijke bevoegdheid en de wijze hoe deze kwestie is opgepakt, geen reden tot ingrijpen. De gemeente heeft aangegeven dat er thans geen andere ruimtelijke ontwikkelingen op deze locatie spelen. Gezien de provinciale belangen heeft de provincie de gemeente verzocht tijdig in overleg te treden zodra planontwikkeling hier wel aan de orde is.

Type besluit: GS-vergadering