Beantwoording Statenvragen 3737 Zonnevelden en biodiversiteit

Datum besluit: 6 april 2021


Er wordt steeds meer onderzoek gedaan naar de effecten van zonnevelden op biodiversiteit. Eerste resultaten laten zien dat een goed ingericht en beheert zonneveld mogelijk ook een positieve bijdrage kan leveren aan de biodiversiteit. De PvdA heeft gevraagd of de resultaten van dergelijke onderzoeken aanleiding geven om ons beleid voor zonnevelden aan te passen. In de beantwoording van de vragen geeft het college van Gedeputeerde Staten aan dat het beleid zal worden aangepast wanneer de onderzoeken daar aanleiding toe geven.

Type besluit: GS-vergadering