Beantwoording Statenvragen 3714 PvdD - Aantasting natuurwaarden als gevolg van Windpark Maasvlakte 2

Datum besluit: 2 februari 2021


De gevolgen van de exploitatie voor de natuur zijn uitgebreid onderzocht in de natuurtoets en passende beoordeling. Er is geen sprake is van significant negatieve effecten op instandhoudings-doelstellingen van nabije Natura 2000-gebieden dan wel wezenlijke effecten op de staat van instandhouding van beschermde soorten. Door initiatiefnemer Eneco zijn bovenwettelijke maatregelen genomen vanuit de natuurinclusieve projectdoelstelling. Deze maatregelen zijn stilstandsvoorzieningen en de oprichting van een thematafel natuur voor Windpark Maasvlakte 2. Monitoring vindt plaats om de stilstandsvoorzieningen voor vogels (indien nodig) nog verder te optimaliseren. Binnen de natuurtafel zullen de ecologische maatregelen blijvend worden toegelicht en kunnen aanvullende maatregelen besproken, gefinancierd en gerealiseerd worden.

Type besluit: GS-vergadering