Vaststellen brief met stand van zaken aanbevelingen Randstedelijke Rekenkamer ‘Bouwen aan regie’ over het provinciale woonbeleid

Datum besluit: 5 juli 2021


In december 2019 heeft de Randstedelijke Rekenkamer een rapport uitgebracht met de titel ‘Bouwen aan regie’. Het onderzoek richtte zich op de provinciale rol op het gebied van wonen. De Randstedelijke Rekenkamer heeft drie aanbevelingen gedaan over de rol van de provincie en vier aanbevelingen over de provinciale instrumenten. De aanbevelingen over de rol van de provincie komen kernachtig samengevat neer op: werk de rol van meewerkende overheid helder uit, besteed meer aandacht aan capaciteitsproblemen bij gemeenten en verbeter de afstemming met de buurprovincies. De aanbevelingen over de provinciale instrumenten kwamen kernachtig samengevat neer op: benut de aanwezige kennis nog meer richting partners, betrek gemeenten bij behoefteramingen, stel tijdig financiële instrumenten in en ga na welke lessen kunnen worden geleerd van andere provincies. Het college van Gedeputeerde Staten is goed op weg om tijdens deze collegeperiode deze aanbevelingen verwerkt te hebben in het provinciaal beleid. In algemene zin is het beeld dat de nood buiten zo groot is dat, ondanks de verbeteringen op dit vlak, er behoefte blijft aan genoeg inzet en hulp aan gemeentes, corporaties en bouwers.

Type besluit: GS-vergadering