Missie en visie
Onze missie

Wij nemen als middenbestuur de verantwoordelijkheid om Zuid-Holland duurzaam en evenwichtig te vormen en maken daarbij gebruik van onze positie, kennis en netwerk, zodat met de samenleving ondernemen, reizen, wonen en recreëren in Zuid-Holland wordt geoptimaliseerd.

De daarvan afgeleide missie van de ambtelijke organisatie

De ambtelijke organisatie neemt de verantwoordelijkheid om het bestuur van de provincie Zuid-Holland afgewogen keuzes te laten maken en draagt zorg voor een integrale, transparante en resultaatgerichte uitvoering, mét en voor de samenleving.

Onze visie

Wij zijn …

In Zuid-Holland wonen meer mensen dan in welke andere provincie ook. Wij staan middenin de samenleving en zijn de verbindende schakel tussen mensen en wensen. Op professionele wijze verbinden de ambtelijke organisatie en haar gekozen bestuur droom en daad met het oog op resultaat: een bereikbare provincie met balans tussen welzijn en welvaart. Er ligt een uitdaging om de leefomgeving, infrastructuur en economie duurzaam en evenwichtig te vormen. Wij verbinden mens met omgeving en verbinden wens met ruimte. De dynamiek van onze provincie en de complexe bestuurlijke opgave stellen hoge eisen aan de ambtelijke organisatie. Om die reden is het essentieel om gebruik te maken van onze eigen kracht: onze positie, ons netwerk en ons kennisniveau. Uiteindelijk spannen we ons in voor de Zuid-Hollandse samenleving.

...voor onze afnemers: dé bovenregionale regisseur van Zuid-Holland

Wij staan midden in de samenleving. Wij werken vanuit een integrale visie en hebben het netwerk en de kennis opgebouwd om tegenstrijdige belangen af te wegen, knopen door te hakken en partijen te verbinden. Wij betrekken onze afnemers tijdig en proactief bij de besluitvorming. Onze afnemers weten ons te vinden zodra het bovenregionaal belang wordt geraakt. Transparantie is daarbij het uitgangspunt. Ons profiel en onze taken zijn bekend. Op provinciaal niveau komen alle thema's integraal samen. Juist hierdoor is de provincie bij uitstek regisseur. Een regisseur die signaleert, agendeert en verantwoordelijk is voor het duurzaam en evenwichtig vormen van leefomgeving, infrastructuur, economie en lokaal en regionaal bestuur in Zuid-Holland.

…voor onze ketenpartners: dé verbinder van de Nederlandse overheid

Als middenbestuur zijn we een belangrijke schakel in de overheidsketen. De provincie heeft de positie en het netwerk om de vertaalslag te maken van het Europese en nationale beleid naar de regio. We nemen het voortouw om samenwerking met andere overheden tot stand te brengen. Samenwerking en uitwisseling in het publieke domein zien we nadrukkelijk als een kans.

…voor het bestuur van Zuid-Holland: dé uitvoerende sparringpartner

Als ambtelijke organisatie zetten we onze kennis en ons netwerk in om integrale en duurzame keuzes aan het bestuur voor te leggen. Dit gebeurt op zo’n manier dat het mogelijk is knopen door te hakken en de door het provinciaal bestuur vastgestelde taken integraal, resultaatgericht, transparant en doelmatig uit te voeren.

…voor onze medewerkers: dé flexibele en vernieuwende werkgever

Wij geven medewerkers de ruimte en mogelijkheden om kennis te ontwikkelen. De organisatie is wendbaar en flexibel en is in staat om snel en adequaat op de dynamiek van de omgeving in te spelen. Medewerkers zijn betrokken, resultaatgericht en flexibel. Alleen dan kunnen zij de rol als verbinder waarmaken. Medewerkers zitten niet in een ivoren toren, maar weten wat er speelt en leeft in de Zuid-Hollandse samenleving. Zij zoeken continu naar verbetering, vernieuwing en duurzame, integrale oplossingen samen met onze partners en afnemers.

Kernwaarden

Verbinden, vernieuwen en vertrouwen, dat zijn onze kernwaarden om invulling te geven aan onze ambitie als regisseur, ketenpartner, sparringpartner en werkgever.


Organisatie in ontwikkeling

We zijn een organisatie in verandering. De maatschappij van nu vraagt om een overheid die meer en meer als netwerkpartner samenwerkt.  We kiezen voor opgavegericht werken: doen wat nodig is om toegevoegde waarde te leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. De nieuwe organisatiekoers is in het najaar van 2015 ingezet. We blijven hier aan werken.