Fietsprojecten (§ 14 SRM 2017)Om het fietsgebruik te stimuleren subsidieert de provincie de aanleg en verbetering van fietsinfrastructuur. Dit is vastgelegd in paragraaf 14 van de Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017. De subsidies zijn gebaseerd op de Uitvoeringsagenda ‘Samen verder fietsen’. Ook is er subsidie beschikbaar voor de uitbreiding van fietsparkeervoorzieningen bij treinstations.

Subsidieaanvragers worden gestimuleerd om een bewuste duurzaamheidsafweging te maken. In het Fietsplan 2016-2025 zijn doelstellingen voor CO2-reductie en innovatie opgenomen. Bij de aanleg en het beheer en onderhoud van fietspaden liggen kansen voor duurzaamheid en innovatie. Fietspaden hebben een lagere verkeersbelasting dan hoofdrijbanen. Daardoor kan er creatiever met materialen en verhardingsconstructies worden omgegaan, bijvoorbeeld door gebruik te maken van biobased materialen.

Vereisten

Een aanvraag om subsidie kan alleen worden ingediend door publiekrechtelijke rechtspersonen (bijvoorbeeld gemeenten). Voor een fietsparkeervoorziening kan ook een exploitant van een fietsparkeervoorziening een aanvraag indienen.

De subsidieaanvrager toont aan dat maatregelen worden genomen om de CO2-uitstoot zo veel mogelijk te beperken bij de aanleg, het beheer of het onderhoud van het fietsproject, of licht toe welke afweging is gemaakt waarom geen CO2-beperkende maatregelen worden genomen door toepassing van energiebesparing, circulariteit of biobased materialen en waarin afgeweken is van de provinciale duurzaamheidsdoelstellingen.

Hogere provinciale subsidie

Naast een provinciale bijdrage uit het Uitvoeringsprogramma Fiets kan voor het project ook een provinciale bijdrage opgenomen zijn in de regionale Gebiedsagenda. Als dit het geval is verzoekt de provincie een aanvraag in te dienen voor paragraaf 2 van de SRM.
Artikel 2.8 biedt de mogelijkheid om tot maximaal 75% provinciale subsidie aan te vragen wanneer een infrastructuurproject tevens bijdraagt aan de doelstelling van Programmafiets, en/of het project of een deel van het project is opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Fiets.

Normbedragen

Voor de onderbouwing van de projectkosten vereist de regeling een kostenraming volgens de SSK- methodiek. Voor een aantal eenvoudige standaard infrastructurele maatregelen hoeft er geen uitgebreide SSK-kostenraming te worden opgesteld.

In het bijgaande stroomschema kunt u toetsen of een normbedrag van toepassing is in uw situatie, of dat een SSK-raming noodzakelijk blijft.
In het bijgaande rekenmodel (excel sheet) kan een normbedrag worden berekend. Het resultaat van de normkostenberekening dient als kostenonderbouwing van de aanvraag. Dit kan in het aanvraagformulier worden ingevuld.

De normbedragen zijn opgesteld voor de volgende infrastructurele maatregelen:

  • Vrijliggende (brom)fietspaden
  • Duurzaam Veilig maatregelen
  • Openbaar Vervoer bushaltes

De berekening van normbedragen is alleen betrouwbaar voor projecten van meer dan €50.000 aan investeringskosten of een lengte van (brom)fietspaden van meer dan 500 meter. Daarnaast zijn normbedragen opgenomen voor standaardvoorzieningen.

U vult de juiste parameters in het bijgaande rekenmodel (excel sheet). Een toelichting op het gebruik van het rekenmodel kan worden gelezen in de Normbedragengids voor de SRM 2017. In het rekenmodel zijn normbedragen opgenomen, met het prijspeil per 1 januari 2018. Jaarlijks worden de normbedragen in het rekenmodel geactualiseerd.

Aanpak

Meer informatie over de procedure rond aanvraag, (tussentijdse) verantwoording, meldingsplicht en vaststelling van subsidies vindt u onder Subsidiestelsel. Naast de regels van de specifieke regeling, zijn op subsidieverstrekkingen ook de regels van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 van toepassing.

U kunt digitaal of per post een subsidieaanvraag indienen. Voor een digitale aanvraag maakt u gebruik van het ‘e-formulier’, voor een aanvraag per post gebruikt u het ‘aanvraagformulier’.

Contact

Met vragen kunt u terecht bij het Contact Centrum, uidholland@pzh.nl of 0704416622.

Voor nadere informatie over de toepassing van het rekenmodel kunt u terecht bij de heer N. Bakir,  of 0655449474.

Termijn

Aanvragen kunnen gedurende het hele jaar worden ingediend.

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag kunt u hiertegen binnen 6 weken bezwaar maken. Kijk voor meer informatie op de webpagina Bezwaar tegen beslissing provincie.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt