Toegankelijkheid bushaltelocaties (§ 8 SRM 2017)Het streven van de provincie is om zo veel mogelijk bushaltes toegankelijk te maken, zodat iedereen goed en veilig gebruik kan maken van het openbaar vervoer. En daarbij te voldoen aan de vereisten conform de specificaties van de Verwerkingsregels van het CROW voor toegankelijkheid haltes bus, tram en metro. Het betreft zowel bushaltes naast provinciale wegen als bushaltes aan wegen waarvoor gemeenten of waterschappen wegbeheerder zijn. Voor het toegankelijk maken van een halte aan een gemeentelijke weg, kan een gemeente subsidie aanvragen. Voor een volledige beschrijving van het provinciale beleid met betrekking tot toegankelijkheid, wordt verwezen naar de Haltevisie Zuid-Holland.

Normbedragen

Voor de onderbouwing van de projectkosten vereist de regeling een kostenraming volgens de SSK- methodiek. Voor een aantal eenvoudige standaard infrastructurele maatregelen hoeft er geen uitgebreide SSK-kostenraming te worden opgesteld.

In het bijgaande stroomschema kunt u toetsen of een normbedrag van toepassing is in uw situatie, of dat een SSK-raming noodzakelijk blijft.
In het bijgaande rekenmodel (excel sheet) kan een normbedrag worden berekend. Het resultaat van de normkostenberekening dient als kostenonderbouwing van de aanvraag. Dit kan in het aanvraagformulier worden ingevuld.

De normbedragen zijn opgesteld voor de volgende infrastructurele maatregelen:

  • Vrijliggende (brom)fietspaden
  • Duurzaam Veilig maatregelen
  • Openbaar Vervoer bushaltes

De berekening van normbedragen is alleen betrouwbaar voor projecten van meer dan €50.000 aan investeringskosten of een lengte van (brom)fietspaden van meer dan 500 meter. Daarnaast zijn normbedragen opgenomen voor standaardvoorzieningen.

U vult de juiste parameters in het bijgaande rekenmodel (excel sheet). Een toelichting op het gebruik van het rekenmodel kan worden gelezen in de Normbedragengids voor de SRM 2017. In het rekenmodel zijn normbedragen opgenomen, met het prijspeil per 1 januari 2018. Jaarlijks worden de normbedragen in het rekenmodel geactualiseerd.

Voorwaarden

Een aanvraag om subsidie kan alleen worden ingediend door gemeenten en waterschappen.

Aanpak

Meer informatie over de procedure rond aanvraag, (tussentijdse) verantwoording, meldingsplicht en vaststelling van subsidies vindt u onder Subsidiestelsel. Naast de regels van de specifieke regeling, zijn op subsidieverstrekkingen ook de regels van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 van toepassing.

U kunt digitaal of per post een subsidieaanvraag indienen. Voor een digitale aanvraag maakt u gebruik van het ‘e-formulier’, voor een aanvraag per post gebruikt u het ‘aanvraagformulier’.

Contact

Met vragen kunt u terecht bij het Contact Centrum,  of 0704416622.

Voor nadere informatie over de toepassing van het rekenmodel kunt u terecht bij de heer N. Bakir,  of 0655449474.

Termijn

Aanvragen kunnen gedurende het hele jaar worden ingediend.

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag kunt u hiertegen binnen 6 weken bezwaar maken. Kijk voor meer informatie op de webpagina Bezwaar tegen beslissing provincie.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt