Subsidieregeling plankosten collectieve wooninitiatieven Zuid-Holland (woningbouw)Verenigingen, wooncoöperaties en stichtingen in Zuid-Holland kunnen een aanvraag indienen voor een bijdrage uit de Subsidieregeling plankosten collectieve wooninitiatieven Zuid-Holland.

Doel van de regeling is het stimuleren van (innovatieve) collectieve wooninitiatieven, geïnitieerd door bewoners zelf. Dit zorgt voor het vergroten van de bekendheid met en aanbod van collectieve woonvormen en aandacht voor diversiteit in de woningvoorraad.

In de provinciale begroting is er in totaal €250.000 beschikbaar gesteld voor deze subsidieregeling in 2022.

Aanvragen

De regeling biedt initiatiefnemers de mogelijkheid om €15.000 aan te vragen voor de inhuur van een professioneel begeleider bij het opstellen van een projectplan waarin de haalbaarheid van het project wordt onderzocht. Voor de aanvraag moeten initiatiefnemers aantonen in welke rechtsvorm (vereniging, stichting of wooncoöperatie) ze de aanvraag doen en welke deelnemers de groep bevat. De subsidieregeling staat uitsluitend open voor verenigingen, wooncoöperaties en stichtingen in Zuid-Holland. De beschikbare middelen worden verdeeld over de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Als op één dag, het beschikbare budget wordt overschreden, wordt er geloot.

Vereisten

Als u overweegt een aanvraag te doen, lees dan de subsidieregeling met toelichting door waarvan de link is opgenomen onderaan deze pagina. Hieronder staat een korte samenvatting van de vereisten van de subsidieregeling.

Er moet voldaan worden aan de volgende vereisten om voor deze subsidie in aanmerking te komen:

 • Het collectieve wooninitiatief heeft al een vorm van rechtspersoon (vereniging of stichting). Deze rechtspersoon kan een subsidie aanvragen (de rechtsvorm is aanwezig voorafgaand aan de subsidieaanvraag, de statuten moeten worden meegezonden met de aanvraag).
 • De leden van het collectieve wooninitiatief moeten zich kenbaar maken met een deelnemerslijst.
 • Het woningbouwproject bestaat uit minimaal 5 woningen.
 • Er wordt professionele onafhankelijke begeleiding ingehuurd (offerte bijvoegen), niet zijnde een deelnemer uit het collectief.
 • Om de betaalbaarheid van de woningen niet uit het oog te verliezen is er een eis dat in het projectplan wordt opgenomen dat het streven is dat minimaal de helft van de woningen voldoen aan voorwaarden van betaalbaarheid (huurprijs onder de € 1.000 per maand en/of koopprijs onder grens Nationale Hypotheek Garantie (NHG)).
 • Een project met zowel permanente als flexibele (tijdelijke) woningen kan een subsidie aanvragen.
 • Voorwaarde is dat de te bouwen woningen deel uitmaken van één woningbouwproject dat wordt gerealiseerd binnen bestaand stads- en dorpsgebied (BSD) of op een 3 hectare locatie. Tevens komen transformatielocaties buiten BSD in aanmerking (boerderij of ander bestaand gebouw).
 • De gemeente heeft een intentieverklaring afgegeven waaruit blijkt dat de gemeente de intentie heeft om mee te werken aan onderzoek naar de haalbaarheid van en eventuele daadwerkelijke realisatie van dit woningbouwproject op de betreffende locatie.
 • De eigenaar van de grond of gebouw waarop het woningbouwproject wordt gerealiseerd heeft een intentieverklaring afgegeven waaruit blijkt dat de eigenaar van de grond of gebouw de intentie heeft om dit aan het collectief wooninitiatief te verkopen danwel te verhuren.

Aanpak

 • Lees de volledige tekst van de subsidieregeling en toelichting eerst goed door om te bepalen of u aan de vereisten voldoet (zie de link bij Wet- en regelgeving).
 • Meer informatie over de procedure rond aanvraag, verantwoording, meldingsplicht en vaststelling van subsidies vindt u onder Subsidiestelsel. Naast de regels van de specifieke regeling, zijn op subsidieverstrekkingen ook de regels van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 van toepassing.
 • U kunt digitaal of per post een subsidieaanvraag indienen. Voor een digitale aanvraag maakt u gebruik van het ‘e-formulier’, voor een aanvraag per post gebruikt u het ‘aanvraagformulier’ (download pdf versie). Dit formulier dient compleet te worden ingevuld en te worden voorzien van de 8 bijlagen die op het aanvraagformulier zijn aangegeven. Onderaan deze website staan de formats in word-bestand voor bijlage 6 (intentieverklaring college B&W) en bijlage 7 (intentieverklaring eigenaar grond of gebouw).
 • Als datum van ontvangst geldt de datum waarop de aanvraag volledig is. Indien een aanvraag onvolledig is en de aanvrager op grond van artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht (Awb) in de gelegenheid is gesteld zijn aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag volledig is. Aanvulling van de aanvraag leidt dus tot een latere datum van ontvangst, wat zou kunnen leiden tot weigering van de aanvraag als het subsidieplafond dan al is bereikt.
 • Een aanvraag op grond van deze regeling is volledig, wanneer het aanvraagformulier volledig ingevuld en met de in het aanvraagformulier genoemde bijlagen is ontvangen.

Voor het uiteindelijke projectplan dat u binnen een jaar na subsidieverlening oplevert is een format beschikbaar onderaan deze website.

Contact

Voordat u een aanvraag indient is het aan te raden dat u eerst contact opneemt met de onderstaande contactpersoon. Zij kan u begeleiden bij het invullen van het aanvraagformulier en de verplichte bijlagen:

Met vragen kunt u terecht bij Nicolien de Heer, 0631134892,

Termijn

Een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend van 12 januari tot en met 31 december 2022.

Voorafgaand aan het indienen van de aanvraag bestaat de mogelijk om uw concept-aanvraag af te stemmen met de genoemde contactpersoon.

Bezwaar en beroep

Naast de regels van de specifieke regeling, zijn op subsidieverstrekkingen ook de regels van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 van toepassing.

Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Kijk voor meer informatie op de webpagina Bezwaar tegen beslissing provincie.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt