Informatie geluidsonderzoekDe provincie Zuid-Holland wil flink investeren in het verminderen van de ervaren geluidhinder langs provinciale wegen en langs de N470 in het bijzonder. Ondanks het feit dat de provincie Zuid-Holland momenteel geen wettelijke verplichtingen heeft om geluidoverlast tegen te gaan, werkt de provincie aan een Actieplan Geluid. Daarnaast liet de provincie een geluidonderzoek voor de N470 uitvoeren.

Voor aanvang van de werkzaamheden aan de N470 heeft de provincie een geluidonderzoek (akoestisch onderzoek) laten uitvoeren door advies- en ingenieursbureau Tauw. In dit onderzoek is de geluidsituatie onderzocht bij locaties waar de weg een extra rijstrook krijgt of dichter bij woningen komt te liggen. Het geluidniveau voor aanvang van de werkzaamheden is getoetst aan het te verwachten geluid tot 10 jaar na de werkzaamheden.

Tauw heeft een aantal berekening gemaakt. Daarin zijn onder meer prognoses van verkeerstoename in de komende 10 jaar opgenomen. Die berekeningen zijn vervolgens getoetst aan de Wet geluidhinder. Volgens de Wet geluidhinder mag de geluidstoename niet meer dan 1,5 decibel (dB) zijn. Uit het onderzoek is gebleken dat de geluidtoename onder de norm van 1,5 dB blijft. Daarmee voldoen de werkzaamheden aan de N470 aan de Wet geluidhinder. Onderaan dit bericht vindt u een lijst van activiteiten die zijn opgenomen in het geluidonderzoek.

Activiteiten van toepassingen voor akoestisch onderzoek:

 • Aanpassen van de uit/ -invoegen noord- en zuidzijde ter plaatse van het knooppunt tussen de N470 en de Voorhofdreef en de Tanthofdreef.
 • Aanbrengen extra rijstrook Kruishuisweg (N470) ter plaatse van de zuidzijde van het knooppunten bij de aansluiting met de A13.
 • Vervangen rotonde bij het knooppunt N470 en de Laan van Ruyven en de Zuidpoldersingel door het toevoegen Verkeersregelinstallatiekruising.
  • Op de grondwal aan de N470 bij rotonde Ruyven zal een geluidsscherm worden geplaatst. Aansluitend op de grondwal, zal richting Zuidpoldersingel een extra geluidsscherm worden geplaatst die het zogenaamde “geluidsgat” zal dichten. Beide schermen worden nog nader uitgewerkt. Uitvoering staat gepland  in de tweede helft van 2021.
  • Aannemer Boskalis gaat een innovatie testen in tunnel Zuideindseweg om het geluid te dempen. De tunnel wordt voorzien van biobased geluid reducerende tunnelpalen gemaakt van olifantengras.
 • Aanleg nieuwe rotonde ter plaatse op het knooppunten tussen de N470 en de nieuwe Komkommerweg.
 • Aanpassen de uit/ -invoegstrook noord- en zuidzijde ter plaatse van het knooppunt tussen de N470 en de Tuindersweg.
 • Aanleg nieuwe rotonde ter plaatse van de N470 en de nieuwe Oostelijke randweg.
 • Aanpassen de uit/ -invoegstrook noord- en zuidzijde ter plaatse van het knooppunt tussen de N470 en de Berkelseweg.

Actieplan geluid

De provincie Zuid-Holland vindt geluid een belangrijk onderwerp. Het lastige is dat voor geluidhinder als gevolg van verkeerstoename geen duidelijke regels zijn. Met de komst van de Omgevingswet verandert dat. In het concept Actieplan Geluid 2018-2023 staan geluidknelpunten benoemd. Er zijn veel plekken langs provinciale wegen waar geluidoverlast is, maar er is beperkt budget om dit tegen te gaan. Het Actieplan biedt een handelswijze hoe de provincie met geluidknelpunten en geluidklachten wil omgaan.

Het plan beoogt €10 miljoen te investeren in geluidmaatregelen langs provinciale wegen. Nieuw en uniek in Nederland is dat het plan ook een klachtenregeling bevat: Zuid-Hollanders die geluidklachten langs provinciale wegen ervaren kunnen de provincie vragen om mee te helpen aan een oplossing. In de praktijk komt het neer op:

 • Allereerst bij groot onderhoud kijken naar mogelijkheden voor het verminderen van in geluidkaarten berekend verkeerslawaai, bijvoorbeeld door middel van het leggen van stil asfalt. Omdat de provincie kijkt naar de actuele staat van het asfalt is niet op voorhand aan te geven wanneer groot onderhoud plaatsvindt. Daartoe wordt jaarlijks een uitvoeringsplan gemaakt.
 • Daarnaast wil de provincie ook bestaande klachten mee helpen oplossen door te kijken naar specifieke oplossingen. In principe gaat de provincie ervan uit dat de klager meebetaalt aan de oplossing. Omdat het vaak dure ingrepen betreft, is de gemeente dan een logische partij om in de financiering van de oplossing te betrekken.

Wat u kunt doen

Zuid-Holland is een drukke provincie, waarin geluid als gevolg van verkeer bijna overal in meer of mindere mate voorkomt. Allereerst is het goed om te kijken of anderen in uw buurt ook overlast ondervinden: met een grotere groep mensen staat u nu eenmaal sterker in een zoektocht naar geld voor eventuele maatregelen. Als u met meerdere mensen naar de gemeente stapt en de gemeente is bereid mee te investeren in eventuele maatregelen, kunt u hierover met de provincie in gesprek gaan. Vervolgens kunnen we gezamenlijk bezien welke maatregelen de hinder kunnen beperken.

Lees meer informatie over geluidskwaliteit.