Schone stroomSamen met onze partners werken we aan de omslag naar een schone en duurzame elektriciteitsvoorziening die past bij Zuid-Holland.

De vraag naar elektriciteit in Zuid-Holland is groot, terwijl de ruimte
om duurzame elektriciteit op te wekken beperkt is. Daarom zetten we ons in voor een elektriciteitsvoorziening die aan de vraag voldoet én die past bij Zuid-Holland. We zetten in op:

  • besparing en efficiënt gebruik van elektriciteit. Wat je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken.
  • we maken waar mogelijk gebruik van duurzame warmtebronnen om gebouwen en kassen te verwarmen. Als we deze bronnen gebruiken voor verwarming, hoeven we daar geen duurzame elektriciteit voor op te wekken.
  • we maken slim gebruik van de ruimte die we hebben. We brengen alle daken, parkeerplaatsen en bedrijventerreinen in kaart waar ruimte is voor zonnepanelen en stimuleren dat die ruimte goed wordt benut.
  • we zetten ons in om ervoor te zorgen dat windmolens en zonnevelden daar komen waar ze passen in het landschap, bijvoorbeeld langs (vaar)wegen of bij industriegebieden. Op die manier behouden we het open landschap in de provincie.
  • we ondersteunen inwoners die zelf of samen elektriciteit willen opwekken. Zo versnellen we de energietransitie en vergroten we de betrokkenheid van inwoners.

Betrouwbare elektriciteitsvoorziening

We willen er zeker van zijn dat inwoners en bedrijven over elektriciteit kunnen beschikken wanneer ze die nodig hebben. Daarom analyseren we welke kansen en knelpunten er op provinciaal niveau zijn en zetten ons in om die aan te pakken. Zoals de capaciteit van het net: die moet voldoende zijn om aan de elektriciteitsvraag te voldoen. Dat is nog best een uitdaging omdat de vraag naar elektriciteit naar verwachting zal groeien. Bijvoorbeeld door toenemend gebruik van elektrische auto’s, warmtepompen en
airconditioners. Ook het opslaan van duurzame energie is nu nog een uitdaging.

Daarom doen we samen met netbeheerders onderzoek naar het elektriciteitsnet van de toekomst en dragen we bij aan de ontwikkeling van technologieën om duurzame energie op te slaan en te transporteren.

Iedereen kan meedoen

De energietransitie maakt veel los in de samenleving. Maar de samenleving krijgt er ook veel voor terug. Zoals een lagere energierekening, schonere lucht en een gezondere, comfortabelere woonomgeving. Dat positieve verhaal dragen we graag uit. We willen dat iedereen kan meedoen en meedelen in de energietransitie: wat voor soort huis of portemonnee je ook hebt, een dikke of een dunne beurs, of je in de stad woont of op het platteland. Daarom stimuleren we inwoners en bedrijven om mede-eigenaar te worden van de elektriciteitsvoorziening. Het streefcijfer in het klimaatakkoord is 50% lokaal eigendom. In de afgelopen jaren ondersteunde we initiatieven van inwoners, MKB bedrijven en sportclubs om zelf elektriciteit op te wekken. Volgens ‘Hier Opgewekt’ telt Zuid-Holland inmiddels 88 burgercoöperaties en dubbel zoveel informele samenwerkingsverbanden. Daarmee is Zuid-Holland koploper energiecoöperaties. De afgelopen jaren zetten we onze steun voor lokale initiatieven voort. Om het streefcijfer van 50% lokaal eigendom te halen, is continuïteit van overheidsbeleid belangrijk. Dat is één van de meest
genoemde voorwaarden voor het slagen van bewonersinitiatieven.

We werken samen met woningcorporaties om hun woningvoorraad duurzaam, circulair en klimaatbestendig te maken. Participatie staat centraal in onze aanpak: we zetten ons ervoor in dat inwoners tijdig betrokken zijn bij plannen in hun omgeving en werken aan voorlichting over energiebesparing en energie opwekken.