Windturbine Den HaagIn december 2016 is er een windturbine op het CEVA-terrein aan de A4 in Den Haag (vlakbij Prins Clausplein) geplaatst. Inmiddels is deze sinds januari 2017 in werking gesteld. Er zijn vragen gesteld over de status van deze locatie in het provinciaal ruimtelijk beleid voor windenergie. Deze vragen worden hieronder beantwoord.

Wat is de voorgeschiedenis van deze locatie in het provinciaal ruimtelijk beleid voor windenergie?

De provincie Zuid-Holland heeft in 2003 voor het eerst beleid vastgesteld voor windenergie, in de Nota Wervel. Dit beleid heeft zich tot heden verder ontwikkeld, in lijn met de groei van de taakstelling voor windenergie binnen het energie- en klimaatbeleid van Zuid-Holland. In de tabel is een chronologische schets opgenomen van de beleidsontwikkeling rond windenergie. Hieruit blijkt dat het gebied rond het Prins Clausplein, aansluitend aan de A4, al vanaf het begin in 2003 op de kaart heeft gestaan als potentiële locatie voor windenergie. De nota's in de rechterkolom hebben Provinciale Staten vastgesteld en hebben ook op diverse momenten ter inzage gelegen. In lijn met dit geldende ruimtelijke beleid heeft de gemeente Den Haag op 23 april 2013 een omgevingsvergunning verleend voor het oprichten van de windturbine op het CEVA-terrein.

Windturbine Den Haag
Overzicht geschiedenis van aanwijzen CEVA-windlocatie in Den Haag in beleid provincie Zuid-Holland (voorheen locatie nr. 13, A4 Prins-Clausplein Den Haag)
22 okt. 2003 Vaststelling Nota Wervel door PS . Locatie Nr. 13 heeft hierin de status van ‘gewenste’ locatie.  Dat hield in dat voor die locaties de wenselijkheid voor de provincie niet meer ter discussie staat.
26 apr. 2006 Vaststelling Wijziging Nota Wervel door PS. Deze wijziging heeft geen invloed op het beleid voor locatie nr. 13. De status ‘gewenste’ locatie is niet gewijzigd.
2 juli 2010 Vaststelling Provinciale Structuurvisie (PSV) door PS, inclusief (tijdelijke) plaatsingsvisie voor windenergie. Hierin wordt o.a. melding gemaakt van het beleid inzake solitaire windturbines: Solitaire windturbines zijn onder meer toegestaan op grote bedrijventerreinen.
26 jan. 2011 Vaststelling Nota Wervelender door PS (inclusief definitieve plaatsingsvisie en intrekking Nota Wervel). De locatie nr. 13 wordt benoemd tot studielocatie (zie par. 6.3), omdat blijkt dat een lijnopstelling hier zeer moeilijk te realiseren is vanwege verschillende belemmeringen.
29 feb. 2012 Vaststelling Actualisering PSV en Verordening Ruimte 2011 door PS.  Op kaart 15 zijn locaties windenergie aangewezen, alsmede concentratiegebieden windenergie en zoekgebieden windenergie. Buiten deze aangewezen locaties is het plaatsen van grote windturbines uitgesloten. Locatie 13 is hierin (samen met de erop aansluitende locaties) aangewezen als zoekgebied windenergie.
30 jan. 2013 Vaststelling Actualisering PSV en Verordening Ruimte 2012 door PS. De status van locatie 13 is hierin niet gewijzigd.
23 apr. 2013 Het college van B&W van de gemeente Den Haag verleent de omgevingsvergunning  voor het oprichten van een windturbine op het perceel van CEVA.
9 juli 2014 Vaststelling door PS van de Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) en Verordening Ruimte 2014 waarin de locatie CEVA is aangewezen als “locatie windenergie”.  Deze locatie is onderdeel van de voormalige locatie 13 uit de eerdere nota’s.

Is er binnen het bestaande ruimtelijke beleid voor windenergie ruimte voor meer windturbines op deze locatie bij het Prins Clausplein?

Met de plaatsing van de huidige solitaire turbine op het CEVA-terrein is de locatie windenergie zoals deze is aangewezen op kaart 10 van de vigerende Verordening Ruimte volledig ingevuld. Op of nabij deze locatie is binnen het geldende beleid geen plaatsing van grote windturbines meer mogelijk.

De Verordening Ruimte biedt de mogelijkheid dat onder voorwaarden in een bestemmingsplan voor gronden binnen het bestaand stads- en dorpsgebied windturbines met een ashoogte tot 45 meter worden toegelaten. De gemeente Den Haag heeft van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.

Is het mogelijk dat in de toekomst windmolens in de omgeving van het Prins Clausplein of elders in Den Haag worden geplaatst?

Het huidige college van Gedeputeerde Staten heeft zich vastgelegd op de realisatie van de met het Rijk overeengekomen opgave van 735,5 MW opgesteld vermogen windenergie in 2020. Deze opgave is ruimtelijk vastgelegd in de Verordening Ruimte. In hoeverre er daarna ruimte komt voor een aanvullende windopgave voor grote windmolens en waar deze dan wordt geplaatst is op dit moment nog niet bekend. Dit hangt mede af van toekomstig rijksbeleid en van de duurzaamheidsambities van de lokale overheden.

Een eventuele plaatsing van windturbines met een ashoogte van maximaal 45 meter is binnen het huidige provinciale beleid (Verordening Ruimte) mogelijk binnen bestaand stads- en dorpsgebied mits een gemeente dit toestaat in het bestemmingsplan.