Ontwerp Zuid-Hollandse OmgevingsverordeningProces

Zuid-Holland bereidt zich voor op de komst van de Omgevingswet. Een belangrijk onderdeel van de voorbereiding is de nieuwe Zuid-Hollandse Omgevingsverordening (ZHOV). De ZHOV heeft van 11 mei 2020 tot 22 juni 2020 ter inzage gelegen. Inmiddels is het Statenvoorstel voor vaststelling van de ZHOV door Provinciale Staten door Gedeputeerde Staten vastgesteld. Definitieve besluitvorming zal in het najaar van 2021 plaatsvinden.

De ontwerp documenten die ter inzage hebben gelegen blijven beschikbaar totdat de procedure volledig is afgerond:

  • De provinciale regels over de fysieke leefomgeving: Zuid-Hollandse Omgevingsverordening.
  • De toelichting op de omgevingsverordening.
  • Een veranderingentabel. Hierin zijn in hoofdlijnen voor de grote onderwerpen aangegeven welke veranderingen plaatsvinden.
  • Een transponeringstabel van nieuwe naar oude (huidige) omgevingsverordening.
  • Concept delegatiebesluit.
  • Concept verordening Nautisch beheer.
  • De geo-informatieobjecten uit bijlage II.

Met de ontwerp Zuid-Hollandse Omgevingsverordening waren geen grote inhoudelijke veranderingen beoogd ten opzichte van de huidige situatie. Wel is zo veel mogelijk aangesloten bij de terminologie en structuur van de Omgevingswet. Daarnaast veranderen de juridische instrumenten in sommige gevallen. Dat dwingt dan tot aanpassing van de regels. Ook heeft het Rijk op een aantal onderwerpen veranderingen doorgevoerd, waardoor de noodzaak of mogelijkheid voor de provincie om regels te stellen veranderd is. Daardoor zijn ook aanpassingen doorgevoerd. Beoogd is zaken zo gelijkwaardig mogelijk om te zetten. In de toelichting wordt op deze zaken uitgebreider ingegaan.