Eén jaar Provinciaal Adviseur Ruimtelijke KwaliteitHet eerste jaar van mijn PARK-periode voltrok zich op de fiets en vanuit mijn zolderstudio. Hoe houd ik dan iedereen op de hoogte van mijn activiteiten, en wat ik doe met de vele suggesties en ideeën in kennismakingsgesprekken? Hieronder in steekwoorden een opsomming van wat er afgerond is, loopt en voorgenomen is. Via de link https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/ruimte/ruimtelijke/provinciaal-adviseur-ruimtelijke-kwaliteit-park/ kun je een aantal producten vinden.

Foto Madeleine Sars

Net als vorig jaar maak ik aan het einde van deze zomer een fietstocht door Zuid-Holland. Dit jaar staat de fietstocht in het teken van de landbouwtransitie in de breedste zin. Kijkend naar wat mijn driejarig PARK-schap moet opleveren, wil ik aan zoveel mogelijk thema’s compact en slim een bijdrage leveren, maar de landbouwtransitie, en het onverwachte perspectief vandaaruit op de verdichtende stad, heeft mijn prioriteit. Na mijn fietstocht van dit jaar zal ik de nieuwe gedeputeerde Meindert Stolk mijn uitgewerkte agenda aanbieden.

Afgerond

Advies RES Groene Hart

Advies op aanvraag van Bestuurlijk Platform Groene Hart over samenhang en ruimtelijke kwaliteit nu zeven RES-sen het Groene Hart raken, in samenwerking met de PARKs van Noord-Holland en Utrecht. Niet verrassend vragen we om meer aandacht voor het geheel, de RES-grenzen overstijgend, en dus een sterkere provinciale coördinatie.

november 2020

‘testbeeld’ uit Groene-Hartadvies; beeld H+N+S

Werkplan ‘Geen tijd te verliezen’

Gepresenteerd in februari 2021, met 5 leidende thema’s: landbouwtransitie, duurzame energie, stedelijke verdichting, het nabije landschap en de doorwerking na corona.

februari 2021

Memo POST PARK

Meer dan in vorige periodes ontving de PARK vragen van buiten, bijvoorbeeld van burgers. In sommige gevallen blijken deze vragen relevant voor de PARK, waarbij die in zekere zin als ombudsman optreedt. Met dit memo is GS op de hoogte gesteld van de wens van de PARK die rol naar vermogen te vervullen, en het voornemen een onderzoek te doen naar kadeversterkingen, naar aanleiding van zo’n vraag.

Juni 2021

Documentatie bestaande opstellingen wind en zon

In opdracht van PARK ZH is een mooi boekje vervaardigd door Sant en Co onder de titel Energieparken in Beeld waarin systematisch en vergelijkbaar opstellingen zijn vastgelegd, zonder oordeel, als handreiking voor een meer geïnformeerde discussie tussen beleidsmakers, experts en leken. Lees het nieuwsbericht 'Energieparken in beeld geanalyseerd'.

Juli 2021

Adviesbrief dijkversterking SAFE

In voorjaar 2021 kwam vanuit de bestuurlijke begeleidingsgroep van de dijkversterking SAFE, grotendeels gelegen in provincie Utrecht, de vraag naar inbreng van de PARK. Getrokken door Paul Roncken, de Utrechtse PARK, is een kort advies geschreven waarmee een aantal eerste bevindingen is gedeeld. Na de zomer zal blijken of dit de opmaat is voor verdere inbreng.

Juli 2021

Brief bij PAL-advies recreatiewoningen

De PAL heeft de PARK in juni verzocht mee te lezen met haar advies 'Omgaan met permanente bewoning op vakantieparken'. Daarop heeft de PARK een brief aan GS geschreven waarin de ermee samenhangende ruimtelijke vraagstukken worden benoemd.

Augustus 2021

Lopend

Quick Scan RES Zuid-Holland

Naar aanleiding van het eerdere RES-advies dat zich richtte op het Groene Hart doen drie bureaus (H+N+S, KruitKok, Wing) een quick scan naar het aspect ruimtelijke kwaliteit in de zeven Zuid-Hollandse RES-sen, gericht op de vervolgstappen richting RES 2.0.

Verwacht oktober 2021

Ruimte na Corona

Een verkennend onderzoek, gericht op een advies aan GS in januari 2022, dat in beeld brengt wat gevolgen van corona in de komende jaren voor ruimte en landschap zouden kunnen zijn. Na een eerste ronde van literatuurverkenning en interviews doen momenteel de ontwerpbureaus FLUX en Urhahn een ontwerpende verkenning.

Verwacht december 2021

Studie Urhahn naar een nieuwe balans van ‘uit’ en ‘thuis’ werken

Brainstorm stedelijke verdichting met Daan Zandbelt

Omdat het werkplanpunt stedelijke verdichting nog onvoldoende concreet werd, heeft de PARK Daan Zandbelt gevraagd in een drietal brainstormsessies samen met betrokken ambtenaren tot een aanscherping te komen, en die aan de PARK voor te leggen, gericht op een programmering die dit najaar start.

Verwacht oktober 2021

100bomen100

Kunnen we in Zuid-Holland 100 bomen op markante plekken planten die daar minimaal 100 jaar oud kunnen worden? Samen met ZHL, NMF en Kunstgebouw onderzoekt de PARK deze vraag, ook in de context van bos- en bomenbeleid. De voorfase, namelijk het vinden van partners en het aanscherpen van het doel, is afgerond, in oktober gaat het project echt van start, met als doel ook daadwerkelijk bomen te gaan (laten) planten.

Doorlopend tot september 2023

Verkenning van bestaande voorbeelden van bomen in het landschap

Groene Winnaars

Dit project kijkt naar ontworpen groengebieden in Zuid-Holland, in historisch perspectief, de actuele betekenis en de kansen voor de toekomst. Het project valt uiteen in verschillende onderdelen, zoals een ontwerpende studie door Young Innovator Mirte van Laarhoven naar een nieuw bos in de zuidelijke Randstad dit najaar. Fotograaf Nadine van den Berg en The Outsiders zullen hun onderdelen dit najaar starten. Een eerste deel van het historisch onderzoek door SteenhuisMeurs is al gereed. Eén van de uitkomsten is een advies aan GS in zomer 2022.

Doorlopend tot najaar 2022

Op de agenda voor 21-22

Uittesten beelden RES

Als vervolgstap op de quick scan en de documentatie bestaande opstellingen wil de PARK de vervolgstappen naar de RES 2.0 voeden door nader uit te testen wat de uitspraken in RES 1.0 feitelijk in het landschap zouden kunnen betekenen.

Start najaar 2021, verwacht voorjaar 2022

Verdichting kleine locaties

Zuid-Holland kent vele kleine bouwlocaties (tot 200ha) die reeds op de kaart staan, waarvan de daadwerkelijke uitwerking (meer of minder dicht) van belang is voor de totale bouwopgave. Dit project onderzoekt hoe een verdichtingsslag samen zou kunnen gaan met /bij zou kunnen dragen aan ruimtelijke kwaliteit. Uit te voeren door Sant en Co. Gericht op advies aan GS begin 2022.

Start najaar 2021, verwacht voorjaar 2022

Advies herziening omgevingsbeleid

De Integrale Commissie heeft de PARK gevraagd advies uit te brengen over de herziening van het omgevingsbeleid.

Start september 2021, verwacht oktober 2021

Landbouwstudies en visie

Mede op grond van een fietstocht eind augustus wordt een aantal landbouwstudies geagendeerd die leiden tot een samenhangend beeld van de toekomst van de landbouw in Zuid-Holland. In afzonderlijke studies wordt in ieder geval gekeken naar de grootschalige akkerbouw op de eilanden, de melkveehouderij in de veenweidegebieden, de glastuinbouw in MRDH, en naar nieuwe voedselinitiatieven in en rond de stad.

Doorlopend tot september 2023

Bezoek aan akkerbouwers Jan van der Wel en Arie van den Hoek, Zevenhuizen

Kades Delfland

Naar aanleiding van een burgervraag kwam aan het licht dat er onvoldoende beeld is van ruimtelijke kwaliteit bij kadeversterkingen. Deze ontwerpstudie moet agenderen hoe de versterkingsmaatregelen daar beter mee om kunnen gaan. Uit te voeren door Feddes Olthof.

Start begin 2022, verwacht voorjaar 2022

En verder….

Treedt de PARK met enige regelmaat op als lezinggever, worden bijdragen aan tijdschriften en boeken geleverd, of onderwijs betrokken. Twee actuele voorbeelden:

  • Bij het vertrek van Rijksbouwmeester Floris Alkemade in september 2021 wordt een boekje aangeboden vervaardigd door Architectuur Lokaal met daarin interviews met ‘bouwmeesters’. Daarbij is ook de PARK ZH geïnterviewd.
  • Op 3 september heeft de PARK een voordracht gegeven bij de Rotteconferentie ‘De Rotte als metropolitaan landschapspark’.
  • Met architectuurstudenten van Artez Arnhem werken we dit najaar aan het Buytenland van Rhoon: hoe kan hier een nieuwe ‘poort’ ontworpen worden die het economisch model onder natuurinclusieve landbouw ondersteunt?