N207-Noord doorstroom bij Leimuiden
Om de leefbaarheid te verbeteren en de economie in de regio te stimuleren, werkt de provincie Zuid-Holland aan de bereikbaarheid op en rond de N207. Een van de knelpunten is het kruispunt Dokter Stapenseastraat-Burgemeester Bakhuizenlaan in Leimuiden. Het verkeer staat daar te vaak stil voor de verkeerslichten. Dat is niet goed voor de doorstroming op de N207 richting Alphen aan den Rijn en de A4.

Drechthoek II

De afgelopen jaren is gewerkt aan een oplossing waarbij een viaduct ter hoogte van de Waaier zou worden aangelegd. Dit viaduct zou de oversteek van de N207 bij Leimuiden vervangen, zodat het doorgaande verkeer op de N207 ongehinderd doorstroomt. Het verkeer vanuit, of naar Leimuiden zou daarbij gebruikmaken van een aantal nieuw aan te leggen wegen. Deze oplossing, de Passage Leimuiden, die ook de bereikbaarheid van het toekomstige bedrijventerrein Drechthoek II in Leimuiden mogelijk zou maken, was onlosmakelijk verbonden met de ontwikkeling van het bedrijventerrein Drechthoek II. Nadat het bestemingsplan voor Drechthoek II door de raad van Staten was vernietigd, is de ontwikkeling hiervan – op korte termijn - onzeker  geworden, waardoor de gekozen oplossing onder druk is komen te staan.

Belangeninventarisatie

Na de zomer van 2016 is een traject gestart om de problematiek op de N207 rond Leimuiden opnieuw te bekijken en na te denken of er alternatieve oplossingen zijn. Hiertoe zijn de belangen van alle betrokken partijen geïnventariseerd. Er zijn gesprekken gevoerd met verschillende overheden, zoals de provincie Noord-Holland, de Dorpsraad, diverse belangenorganisaties en individuele belanghebbenden. Op deze manier is een goed beeld ontstaan van de zaken die spelen rondom Leimuiden en in de regio.

Versnellingskamer-bijeenkomst

Eind maart 2017 is door een groot aantal betrokken partijen in een brede bijeenkomst (versnellingskamer-bijeenkomst) gekeken hoe de verschillende belangen naar oplossingen kunnen worden vertaald. In deze sessie zijn ideeën aan bod geweest die een mogelijke oplossing vormen. Voorbeelden van mogelijke oplossingen zijn het aanleggen van een fietstunnel (mede vanuit recreatief belang),het laten rijden van landbouwverkeer over de N207 (leefbaarheid van de kern) en het aanleggen van een tunnel onder de Drecht (doorstroming).

Naar aanleiding van de versnellingskamer-bijeenkomst zijn 2 werkgroepen gevormd. De ene groep ging aan de slag met voorstellen voor lokale oplossingen die relatief snel uitvoerbaar zijn. De andere groep keek naar bovenregionale maatregelen voor de lange termijn.

Vervolg

Inmiddels is geconstateerd dat de Passage Leimuiden niet uitvoerbaar is omdat de ontwikkeling van Drechthoek II (vooralsnog) niet doorgaat. Ook het toestaan van landbouwverkeer op de N207 of op de busbaan blijkt, onder andere vanwege de veiligheid, geen optie te zijn.

De wens blijft om de doorstroming van het autoverkeer op de N207 bij het kruispunt Dokter Stapenseastraat-Burgemeester Bakhuizenlaan te verbeteren. Daarom wordt er op dit moment samen met de gemeente en de omgeving gekeken of er ook andere manieren zijn om het knelpunt op te lossen.

De provincie en de gemeente inventariseren vervolgstappen om te komen tot zogeheten 'no regret' maatregelen om de verkeersveiligheid en de doorstroming te verbeteren waarbij eventuele toekomstige ontwikkelingen niet onmogelijk worden gemaakt.


Volg VerkeerZH op Twitter