Verbetermaatregelen Hazerswoude-DorpVerkeerssituatie Hazerswoude-Dorp

Het wordt drukker op de wegen in de regio rondom de N207 tussen Alphen aan den Rijn en Gouda, blijkt uit verkeersonderzoeken. Daardoor worden de dorpen minder goed bereikbaar en minder prettig om in te wonen. Als we niets aan de verkeerssituatie in deze regio doen, dan ontstaan er nog meer knelpunten.

In Hazerswoude-Dorp vormt de N209 een scheiding tussen het oosten en westen van het dorp. De drukke weg wordt als een barrière ervaren. Vooral het kruispunt Dorpsstraat-N209 en het gebied tussen het kruispunt en de Katjesweg zorgen voor onveilige situaties voor alle weggebruikers. Het kruispunt kan niet veel meer verkeer hebben dan er nu overheen rijdt. Met name in de spits ontstaan er files. Verder zijn de aansluitingen van de N209 op de Oude Gemeneweg en de Katjesweg onveilig. Weinig lokale wegen sluiten aan op de N209. Weggebruikers aan de westkant van Hazerswoude-Dorp kunnen alleen via de Dorpsstraat op de N209 komen.

Nieuwe variant voor Hazerswoude-Dorp

De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn heeft in februari 2021 het ‘Maatregelpakket N207 Zuid met Zuidwestelijke wijkontsluitingsweg’ vastgesteld. Met dit besluit kan de aantakking van de lokale wegen vanuit het dorp op de provinciale wegen goed worden uitgevoerd. Bovendien wordt een nieuwe lokale wijkontsluitingsweg langs de wijk Weidelanden aangelegd. Die weg sluit aan op de rotonde bij de N209. Dit alles moet bijdragen aan de leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid van het dorp.

De gemeenteraad heeft gevraagd om bij de verdere uitwerking te kijken of er optimalisaties mogelijk zijn in het ontwerp. Bijvoorbeeld voor het kruispunt Dorpsstraat-N209 en de aantakkingen van de nieuwe wijkontsluitingsweg op de bestaande bebouwing. De gemeente gaat de komende periode in gesprek met bewoners om samen te kijken hoe de nieuwe wijkontsluitingsweg en andere maatregelen landschappelijk en veilig ingepast kunnen worden.

Planning

Provinciale Staten hebben op 25 april 2018 een Uitvoeringsbesluit genomen over de aanleg van de (Verlengde) Bentwoudlaan en verbetermaatregelen op en rond de N209 Hazerswoude-Dorp.

  • De bovengenoemde maatregelen zijn inmiddels opgenomen in het Concept Ontwerp van het provinciaal inpassingsplan (PIP). Dit is een bestemmingsplan op provinciaal niveau. De betrokken overheden hadden tot 1 oktober 2020 gelegenheid om hierop te reageren. Als er nieuwe oplossingen worden voorgesteld, kunnen deze worden verwerkt in de tweede versie van het PIP. Deze versie heet het Ontwerp PIP.
  • In het 4e kwartaal 2021 is het Ontwerp PIP gereed. Dit ontwerp PIP wordt dan ter inzage gelegd. Iedereen kan dan een reactie geven op het Ontwerp PIP. Dus ook inwoners, bedrijven en organisaties. Provinciale Staten ontvangt een verslag van alle reacties op het Ontwerp PIP. Zij stellen het PIP hierna definitief vast.
  • De uiteindelijke uitvoering van de werkzaamheden kan plaatsvinden als o.a. het PIP is vastgesteld. Planning van de daadwerkelijke aanleg is naar verwachting van 2023 tot 2025.

Vragen en antwoorden informatiebijeenkomst

De vragen en onze antwoorden van de digitale informatiebijeenkomst van 23 september 2020 zijn terug te vinden in diverse categorieën op de volgende pagina.

Contact

Heeft u een vraag, dan kunt u contact opnemen met het contactcentrum van de provincie Zuid-Holland via 070-4416611. Of mail naar

N207 Zuid

De verbetermaatregelen in Hazerswoude-Dorp zijn onderdeel van het project N207 Zuid. Hier werken wij samen aan de blijvende bereikbaarheid in Hazerswoude-Dorp, Waddinxveen en Boskoop.