Verbetermaatregelen Hazerswoude-DorpProblemen Hazerswoude-Dorp

Het wordt drukker op de wegen in de regio rondom de N207 tussen Alphen aan den Rijn en Gouda, blijkt uit verkeersonderzoeken. Daardoor worden de dorpen minder goed bereikbaar en minder prettig om in te wonen. Als we niets aan de verkeerssituatie in deze regio doen, dan ontstaan er nog meer knelpunten.

In Hazerswoude-Dorp vormt de N209 een scheiding tussen het oosten en westen van het dorp. De drukke weg wordt als een barrière ervaren. Vooral het kruispunt Dorpsstraat-N209 en het gebied tussen het kruispunt en de Katjesweg zorgen voor onveilige situaties voor alle weggebruikers. Het kruispunt kan niet veel meer verkeer hebben dan er nu overheen rijdt. Met name in de spits ontstaan er files. Verder zijn de aansluitingen van de N209 op de Oude Gemeneweg en de Katjesweg onveilig. Weinig lokale wegen sluiten aan op de N209. Weggebruikers aan de westkant van Hazerswoude-Dorp kunnen alleen via de Dorpsstraat op de N209 komen.

De gemeente Alphen aan den Rijn doet in samenhang hiermee zelf voorstellen voor de lokale structuur. In gezamenlijkheid werken de provincie en gemeente toe naar een optimale oplossing.

De voorgestelde oplossing

Onderdeel van het project N207 Zuid zijn de maatregelen aan de N209 door Hazerswoude-Dorp. De volgende ruimtelijke maatregelen staan nu in het concept ontwerp PIP:

1. Aanleg van een rotonde ten noorden van de Burgemeester Warnaarkade.
2. Een noordoostelijke wijkontsluitingsweg. Hiermee zijn ook de Burgemeester Warnaarkade en Oude Gemeneweg te bereiken.
3. Weghalen van de directe aansluiting van de Burgemeester Warnaarkade op de Gemeneweg.
4. Aansluiting van de Katjesweg op de Gemeneweg komt te vervallen.
5. Er wordt een extra parallelweg aangelegd vanuit de noordoostelijke wijkontsluitingsweg naar de Katjesweg.
6. Over de N209 komt bij de noordelijke rotonde een nieuwe fietsbrug.
7. Dorpsstraat-Oost is vanuit het noorden en zuiden te bereiken via het kruispunt N209/ Dorpsstraat.
8. Het kruispunt Dorpsstraat-West wordt eenrichtingsverkeer tussen het kruispunt en de Rembrandtlaan. Voor fietsers geldt dit niet.
9. Het verkeer vanuit het noorden naar het westen kan bij de Dorpsstraat niet meer rechts afslaan.
10. Verkeer kan via nieuw aan te leggen rotonde, ten zuiden van de kruising Dorpsstraat, de westkant van het dorp in- en uitrijden.
11. De rotonde bij de nieuwe woonwijk Weidelanden wordt uitgebreid met een extra rijstrook.
12. Het verkeer van zuid naar noord krijgt extra opstelruimte door ter plaatse van de kruisingen rijstroken toe te voegen.

Planning

  • Provinciale Staten hebben op 25 april 2018 een Uitvoeringsbesluit genomen over de aanleg van de (Verlengde) Bentwoudlaan en verbetermaatregelen op en rond de N209 Hazerswoude-Dorp.
  • De bovengenoemde maatregelen zijn inmiddels opgenomen in het concept ontwerp van het provinciaal inpassingsplan (PIP). Dit is een bestemmingsplan op provinciaal niveau. De betrokken overheden hebben tot 1 oktober 2020 gelegenheid om hierop te reageren. Als er nieuwe oplossingen worden voorgesteld, kunnen deze worden verwerkt in de tweede versie van het PIP. Deze versie heet het ontwerp PIP.
  • In het 2e kwartaal 2021 is het ontwerp PIP gereed. Dit ontwerp PIP wordt dan ter inzage gelegd. De reacties op de ter inzage gelegde stukken worden verwerkt, waarna de definitieve vaststelling plaatsvindt.
  • De uiteindelijke uitvoering van de werkzaamheden kan plaatsvinden als o.a. het PIP is vastgesteld. Planning van de daadwerkelijke aanleg is van 2023 tot 2025.

Vragen en antwoorden informatiebijeenkomst

De vragen en onze antwoorden van de digitale informatiebijeenkomst van 23 september 2020 zijn terug te vinden in diverse categorieën op de volgende pagina.

Contact

Heeft u een vraag, dan kunt u contact opnemen met het contactcentrum van de provincie Zuid-Holland via 070-4416611. Of mail naar

N207 Zuid

De verbetermaatregelen in Hazerswoude-Dorp zijn onderdeel van het project N207 Zuid. Hier werken wij samen aan de blijvende bereikbaarheid in Hazerswoude-Dorp, Waddinxveen en Boskoop.