Locaties windenergie Rijnmond (herziening VRM)Een schone en toekomstbestendige energievoorziening, daar draagt de provincie Zuid-Holland actief aan bij. Hiervoor zijn verschillende energiebronnen en technologieën nodig. Denk aan energie uit zon, aardwarmte, biomassa, getijden. En windenergie, opgewekt door windmolens, levert hieraan een cruciale bijdrage. Een moderne windmolen brengt ongeveer 3 MW op en levert groene stroom voor ongeveer 2000 huishoudens.

Provinciale Staten besluiten positief over 16 locaties voor windmolens in Rijnmond

Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben 16 locaties in het Rijnmond-gebied aangewezen waar exploitanten windmolens kunnen plaatsen. Met dit besluit kan de realisatie van extra windenergie in Rijnmond beginnen zodra initiatiefnemers zich melden en gemeenten hun bestemmingsplannen aanpassen. Het gaat om circa 35 windturbines. Formeel noemen we een windmolen een windturbine, omdat deze de energie van de wind omzet in een draaiende beweging die door een generator wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken.

Provinciale Staten stellen de besluitvorming over locatie N57 Entree Zuid (locatie F op onderstaande overzichtskaart) uit en vragen de gemeente Hellevoetsluis om vóór de zomer van 2018 met een alternatieve locatie te komen. Windturbines moeten op deze locatie 6 MW aan vermogen opleveren en de locatie moet eerder in milieueffectonderzoek onderzocht zijn. Lukt het Hellevoetsluis niet om een alternatieve locatie te vinden dan wordt de locatie N57 Entree Zuid alsnog aangewezen als windlocatie.

De 16 definitief aangewezen locaties (groen op de overzichtskaart op deze pagina) zijn hiermee opgenomen in het ruimtelijk beleid. Dit is de zogeheten partiële herziening van de Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) op het gebied van Windenergie die op 19 januari 2018 in werking treedt.

Ter voorbereiding op de definitieve besluitvorming organiseerden Provinciale Staten in november 2017 twee hoorzittingen waar belanghebbenden konden inspreken op het voorstel voor de locaties.  De Statencommissie Ruimte en Leefomgeving vergaderde vervolgens op 29 november 2017 over de voorgestelde windlocaties in het Rijnmondgebied.

Kaart locaties VRM windenergie

  • Klik op de kaart voor een vergrote weergave

VRM_locaties_windenergie

Locaties in de VRM: wat betekent dat?

Met het definitieve besluit van Provinciale Staten eind 2017 maakt de provincie plaatsing van windmolens planologisch mogelijk. Gemeenten dienen hun bestemmingsplannen hierop aan te passen, zodat initiatiefnemers verder aan de slag kunnen met de laatste procedures om de bouw mogelijk te maken. Binnen 3 jaar – voor eind 2020 - zou het merendeel van de windmolens er dan kunnen staan.

Wanneer locaties in de Verordening Ruimte - horend bij de VRM - komen, betekent dit dat de provincie windmolens toestaat op die locaties. Gemeentelijke bestemmingsplannen moeten voldoen aan de provinciale Verordening Ruimte. Vanaf 19 januari 2018 treedt de herziening van de VRM (visie ruimte en mobiliteit), het Programma Ruimte en de Verordening Ruimte windenergie in werking.

De mogelijkheden om windenergie op locaties te realiseren (dus met hoeveel turbines, welk type, welke plaatsing op de locatie, met welke milieueffecten) moeten in een vervolgonderzoek naar concrete locaties aan de orde komen in een nader milieukundig onderzoek of een project MER. Dit onderzoek laat een eventuele exploitant of initiatiefnemer voor een windlocatie uitvoeren.

Documenten VRM windenergie

Bekijk de documenten van de VRM (Visie Ruimte en Mobiliteit) windenergie en het planMER op de webpagina VRM-downloads.