Natura 2000
In Zuid-Holland is ook bijzondere natuur te vinden. Weidevogels zoals de grutto zoeken graag de veenweidegebieden in het Groene Hart op, en in de duinen leven dieren en planten die nergens anders voorkomen.

Natura 2000

In Zuid-Holland is ook bijzondere natuur te vinden. Vogels zoals steltlopers zoeken graag de Delta op en in de duinen leven dieren en planten die nergens anders voorkomen.

Sommige natuur is zo bijzonder dat in Europees verband is afgesproken om deze gebieden extra te beschermen via het Europese programma Natura 2000. Op die manier kunnen we ook in de toekomst van deze prachtige natuur blijven genieten.

De bescherming gebeurt via een zogenoemd beheerplan. Daarin leggen Rijk en provincie vast welke activiteiten mogelijk zijn in een Natura 2000-gebied. Uitgangspunt is steeds het behouden en versterken van de unieke natuur, in een zorgvuldige balans met economische activiteiten. Het opstellen van een beheerplan gebeurt daarom in overleg met alle direct betrokkenen, zoals beheerders, gebruikers, omwonenden, gemeenten, natuurorganisaties en waterschappen. Samen geven we invulling aan beleven, gebruiken en beschermen van het natuurgebied. Beheerplannen zijn al definitief vastgesteld voor:

 • Meijendel en Berkheide, ter inzage tot en met 16 mei 2018
 • De Wilck
 • Coepelduynen
 • Lingegebied & Diefdijk Zuid
 • Voornes Duin
 • Voordelta (2008-2014)
 • Oudeland van Strijen (2016-2021)
 • Nieuwkoopse Plassen & De Haeck
 • Duinen Goeree & Kwade Hoek
 • Boezems Kinderdijk
 • Donkse Laagten
 • Voordelta (2015-2021)
 • Uiterwaarden Lek

Voor de volgende gebieden wordt gewerkt aan het definitieve beheerplan (ontwerpbeheerplan is afgerond):

Voor de volgende gebieden wordt gewerkt aan het ontwerpbeheerplan:

 • Zouweboezem

Voor het volgende gebied moet nog gestart worden met het beheerplan:

 • Krammer-Volkerak

Het opstellen van de beheerplannen Meijendel & Berkheide, Boezems Kinderdijk en Uiterwaarden Lek wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

logo eu