Sluit aan bij de karakteristieken van het gebiedElke locatie is specifiek en heeft eigen kwaliteiten. De inpassing van een zonneveld zal daarom per landschapstype en per locatie verschillen. Breng deze kwaliteiten in beeld, sluit hier op aan en versterk deze waar mogelijk. Houd rekening met het draagvermogen van het gebied.

Landschapstype

Stem het ontwerp af op het landschapstype. In veenweide landschap is de langgerekte verkaveling en de openheid karakteristiek.Houd panelen daarom laag, pas het veld in op de kavels tussen de aanwezige sloten en geef de randen vorm met natuurlijke oevers.

Schaal en maat

Sluit met het zonneveld aan op de schaal en maat van het landschap. Stem het ontwerp af op het betreffende landschapstype en gebruik gebiedseigen middelen voor de inpassing.

Landschappelijke structuren

Respecteer doorgaande landschappelijke structuren en patronen zoals dijken, waterlopen en lanen, benut deze als aanknopingspunten voor het ontwerp en versterk deze waar mogelijk. Sluit aan op de aanwezige verkavelingsstructuur en maak heldere grenzen van het zonneveld.

Maak heldere grenzen van het zonneveld. Sluit met de omvang van het park aan bij de schaal en maat van het landschap. Kies bij grotere opstellingen voor ruimtelijke geleding van het park.


Sluit met het zonneveld aan op de schaal en maat van het landschap

sluit_aan_bij_schaal_en_maat_van_het_landschap_1

Maak heldere grenzen van het zonneveld

maak_heldere_grenzen_van_het_zonneveld_1

Stem het ontwerp af op het landschapstype

Samen_nietzo_maarzo

In veenweidelandschap is bijvoorbeeld de langgerekte verkaveling en de openheid karakteristiek. Houd panelen daarom laag, pas het veld in op de kavels tussen de aanwezigesloten en geef de randen bijvoorbeeld vorm met natuurlijke oevers.

Aanwezige kavelsloten niet dempen

Sloten_dempen