Maak randen met kwaliteit



De randen van een zonnepark zijn vaak sterk bepalend voor de beleving van het zonneveld in de omgeving. Het maken van een kwalitatief goede rand kost ruimte. Reserveer deze ruimte (zo’n 10 – 20%) en houd hier rekening mee in de businesscase.

Zichtbaarheid

Kies voor een passende zichtbaarheid van het zonneveld. Op sommige plekken is het gewenst het zonneveld te ‘etaleren’, als toonbeeld van duurzaamheid. Denk bijvoorbeeld aan een zichtlocatie langs de snelweg. Op andere plekken is het passender het zicht vanuit de omgeving en zeker voor direct aangrenzende bewoners te verzachten, bijvoorbeeld door middel van beplanting of een lage grondwal. De achterkant van panelen kan beter uit zicht blijven.

Hekwerken

Kies bij voorkeur voor een landschappelijke oplossing, zoals een brede watergang of dichte houtwal in plaats van een hekwerk. Als er toch een hekwerk nodig is, voorkom dan dat dit het beeld domineert. Zet het hekwerk  in een bloemrijke berm. Plaats hekwerken in logische, rechte lijnen. Houd afstand tot (wandel/fiets)paden en kies voor een transparante, vriendelijke uitstraling. Zorg ervoor dat het hekwerk geen barrière vormt voor dieren.


Afschermen van het zonneveld met een brede watergang met natuurlijke oevers

Afschermen van het zonneveld met beplanting

Bijvoorbeeld met een haag/houtwal/leifruit/boomgaard. Liever niet in open landschap. Kies voor gebiedseigen soorten en sluit aan op omliggende groenstructuren.Zodanige plaatsing dat eventueel hek uit het zicht is. Houd rekening met schaduwwerking op de zonnepanelen.

Afschermen van het zonneveld door een grondwal

Streef naar een gesloten grondbalans, combineer mogelijk met de aanleg van een watergang voor de beveilging van het zonneveld en waterberging. Plaats het hekwerk achter de grondwal (deels uit het zicht). Kies voor bloemrijk grasland.